Folkehelseprogrammet 2017-2027

Folkehelseprogrammet er en nasjonal tiårig satsing fra 2017 til 2027. Agder fylkeskommune koordinerer Folkehelseprogrammet Agder og har det overordnede ansvaret for Agders programarbeid.  

Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet er en tilskuddsordning og et system for kunnskapsstøtte og evaluering som skal styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid, jamfør folkehelseloven. Det skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe.  

Folkehelseprogrammet Agder 2017-2021

20 av 25 kommuner på Agder og Blå Kors Kristiansand deltok da Agder var programfylke i perioden fra 2017 til 2021. Agders fire satsingsområder har vært Bedre tverrfaglig innsats, Helsefremmende barnehager og skoler, Nye Mønstre, og Sosiale nettverk og sosiale medier. Programarbeidet for perioden ble formelt avsluttet med en regional sluttkonferanse i mars 2022. 

Kommunene og Blå Kors Kristiansand sammen med FoU-miljøer har jobbet med utvikling av tiltak og å knytte evaluering til tiltakene. Mange regionale samarbeidsaktører har bidratt i utviklingsarbeidet for eksempel Statsforvalteren og kompetansesentre. I tillegg støttes programarbeidet av nasjonale aktører som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS.