Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling og mangfold. Sertifiseringsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen).

Prosjektbeskrivelsen for Likestilt arbeidsliv ble politisk behandlet 28. januar 2020. Den finner du her (Politisk Sak 5/20). Prosjektet har en ambisjon om å bli et verdifullt arbeidsredskap for arbeidsgivere i hele Norge.

Logo for Likestilt arbeidsliv - Klikk for stort bilde   

 

 

 

Hva er Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter, som skal bidra til større grad av likestilling og mangfold i arbeidslivet. Likestilt arbeidsliv som arbeidsgiververktøy handler om likestilling, inkludering og mangfold i vid forstand. Det er en smart, lønnsom, relevant og motiverende sertifiseringsordning som skal sørge for likeverdig behandling, like rettigheter og likeverdige muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Gjennom en Likestilt arbeidslivssertifisering får offentlige og private virksomheter konkrete verktøy som kan bidra til konkurransefortrinn, godt omdømme, bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø.

Noen beskriver Likestilt arbeidsliv som likestillingens HMS, andre som likestillingens fyrtårn. Sertifiseringsordningen inngår i den brede verdiskapingen der sosiale verdier binder sammen de ulike dimensjonene i et bærekraftig samfunn.

Hva gjør Likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv tilbyr virksomheten en prosessuell tilnærming til å arbeide for økt likestilling, ved å tilby verktøy for kartlegginger, kompetanseheving, utvikling av tiltak, læringsmoduler, handlingsplaner, tiltaksbank, score/målinger og langsiktige strategier, samt veiledning i hvordan disse best kan brukes. Videre bistår ordningen med ytterligere grep for å sikre at målsettinger om likestilling og mangfold blir omsatt til personalpolitikk. 

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering og likestilling. På den måten kan utenforskap og diskriminering i egen organisasjon unngås, i tillegg til at dette arbeidet er en god rettesnor for å kunne oppfylle myndighetenes krav i likestillings- og diskrimineringsloven. 
 

Likestilt arbeidsliv jobber med syv innsatsområder:

Figur av de 7 innsatsområdene i Likestilt arbeidsliv - Klikk for stort bilde

 • Tilrettelegging
 • Livsfase
 • Heltid (og heltidskultur)
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Likelønn
 • Rekruttering og karriere
 • Forankring (og implementering)

Likestilt arbeidsliv samarbeider med Likestillingssenteret KUN og Likestillingssenteret som akkrediterte sertifisører i selve sertifiserings-godkjenningen av den enkelte virksomhet.

Hvordan jobber vi i Likestilt arbeidsliv?

 • Likestilt arbeidsliv tilbyr rådgivning og bistand til enkeltvirksomheter, både offentlige og private.
 • Likestilt arbeidsliv gjør det enklere å jobbe planmessig og systematisk med alle diskrimineringsgrunnlagene.
 • Likestilt arbeidsliv er et prosessverktøy. Virksomheten er den aktive part i gjennomføring av egne analyser og tiltak.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr fagsamlinger samt prosjektsamlinger for prosjektansvarlig i virksomheten.
 • Likestilt arbeidsliv tilbyr skreddersøm og veiledning der det er behov for det.
 • Likestilt arbeidsliv kan bidra til å løse viktige delmål knyttet til FNs bærekraftsmål; sosial bærekraft, som blant annet kobles til livskvalitet, velferd og like muligheter.
 • Likestilt arbeidsliv er tilrettelagt slik at virksomheten kan oppfylle Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

ARP er en plikt i henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven, kapittel 4.

Likestilt arbeidsliv er i gang med resertifisering av tidligere sertifiserte virksomheter, samtidig som flere virksomheter i Norge står for tur til å bli sertifisert for første gang.

Til toppen