Søk støtte til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkeskommunen er pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket. Vi videreformidler også økonomisk støtte til definerte prosjekter og tiltak, dette er hovedsaklig øremerkede midler fra Staten.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen til etablering og utvikling av frisklivs- lærings- og mestringstilbud i kommunene fra 2020.

Tilskuddsordningen har tidligere vært forvaltet av Fylkesmannen. Formålet med ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstilbud som støtter opp under og realiserer målene i samhandlingsreformen, NCD-strategien, Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn.

Målgruppen for frisklivstilbud er personer med kronisk sykdom eller sammensatte helseplager som står i fare for eller er i ferd med å utvikle sykdom. Denne nettsiden  gir en oversikt over frisklivssentraler over hele landet. Over 270 kommuner har frisklivssentral i Norge. 

Søknadsfrist er 1 mars 2020. Vi opplyser om at utlysningen skjer med forbehold om godkjent statsbudsjett.

Søknaden sendes: 

Agder Fylkeskommune 
Postmottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal 

Mrk: Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Til toppen