Kompetansebehov i arbeidslivet

Det finnes en rekke oversikter over kompetansebehov i arbeidslivet, både på nasjonalt og regionalt nivå. Rapportene under gir oversikt over arbeidsliv og konjunkturer på kort og lengre sikt.

Agdertall 2019

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder
fylkeskommune har som del av det regionale utviklingsarbeidet utarbeidet Agdertall 2019. Dette er et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal danne grunnlaget for Agder fylkeskommunes arbeid med regional planstrategi og oppfølging av Regionplan Agder 2030. Agdertall 2019 er et omfattende dokument. Kapittel 4 og 5 er mest relevant for kompetansepolitikken. Agdertall 2019 er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner fra
fylkeskommunene på Agder.

 

Bedriftsundersøkelsen Agder

I 2019 publiserte NAV for første gang en undersøkelse for Agder arbeidsliv; en kartlegging av arbeidsmarkedet. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 823 bedrifter i regionen. Den konkluderes med at Agder vil ha behov for 2700 nye ansatte i løpet av 2019. Rapporten viser til at 23 % av bedriftene i regionen forventer en oppgang i egen bemanning i løpet av 2019, noe som tilsvarer 2700 nyansatte. Samtidig opplyser 3 % av de spurte bedriftene at de har vansker med å få rekruttert den arbeidskraften de ønsker. Bygg- og anleggsbransjen vil i løpet av 2019 ha behov for 825 nye ansatte, mens kategorien "eiendomsdrift og forretningsmessig og faglig tjenesteyting" trenger 625 nye medarbeidere. Videre vil "helse og sosialtjenesten" ha et bemanningsbehov på 475 medarbeidere. Les mer i rapporten. 

Bedriftsundersøkelsen Agder 2019 fra NAV. 

 

Klikk for stort bilde 

 

NHO sitt kompetansebarometer 2019

Denne rapporten presenterer resultater fra NHOs kompetansebarometer for 2019. Dette er en kartlegging av kompetansebehovene i NHOs medlemsbedrifter, og har blitt gjennomført årlig siden 2014. Rapporten viser NHO-bedriftenes kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivåer, typer yrkesfag, fagskoleretninger og behovet for ingeniører.

I årets barometer har vi også nye spørsmål om behovet for doktorgrad, rekruttering fra utlandet, samarbeid mellom næringslivet og akademia, lærebedrifters holdninger til lærlinger, samt spørsmål om dimensjonering av videregående utdanning. Hensikten med barometret er å ta pulsen på NHOs medlemsbedrifters behov for ulike kompetanser, samt å undersøke trender og utviklinger – snarere enn å lage framskrivninger av utdanningsbehov og yrker. 

Klikk for stort bildeNHO Kompeansebarometer 2019 

 

Kompetansebehovsutvalget

Regjeringen Solberg nedsatte 22. mai 2017 Kompetansebehovsutvalget (KBU). Utvalget består av 18 ressurspersoner og ledes av Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Formålet er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov både nasjonalt og regionalt. 

Kompetansebehovsutvalgets rapport nr. 1

Kompetansebevhovsutvalgets rapport nr. 2 

 

Til toppen