Tall om utvikling i arbeidslivet i Agder knyttet til Covid-19

Siden midten av mars har Agder fylkeskommune ukentlig sammenstilt og publisert relevant statistikk fra ulike kilder om endringer i arbeidsliv og sysselsetting forårsaket av Covid-19. Formålet er å dele statistikk, analyser og undersøkelser knyttet til den spesielle situasjonen i samfunnet.  Rapportene gir informasjon om ulike konsekvenser for næringsliv og arbeidstakere i Agder og Norge.

Les mer her.

Kompetanseforum Agder er en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 (PDF, 982 kB) spesielt. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet. Målet er god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Forumet skal belyse og forsterke eksisterende satsinger og tiltak og samtidig være en regional arena for samskaping og innovasjon. Se presentasjon her. (PPTX, 3 MB)

 

Fra januar 2020 ble det gjort endringer i styringsgruppens sammensetning og fra august ble mandatet utvidet til også å omfatte arbeid med dimensjonering av videregående opplæring. 

Agder fylkeskommune har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som følger opp satsingsområdene i Kompetansestrategi Agder 2030 og styringsgruppen i Kompetanseforum Agder sine prioriteringer. Det er arbeidsgruppen som arrangerer samlingene i forumet. Gruppen består av 9 medarbeidere knyttet til ulike fagfelt og avdelinger.

Kompetanseforum Agder arbeider nå med en søknad om prosjektmidler til en 3 årig statlig tilskuddsordning - såkalte Kompetansepiloter. Ordningen finansieres over Kommunal- og moderniseringsdepartementet men forvaltes av Kompetanse Norge.  Det er arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder ved avdeling for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune som skal lede prosjektet regionalt. Målsettingen er å mobilisere næringslivet i Agders distriktskommuner til kompetanseheving / etter- og videreutdanning. 

Denne gangen sto rekruttering til yrkesfag på agendaen til Kompetanseforum Agder. - Vi ville prøve ut en hybrid løsning med en kombinasjon av sending fra studio og digitalt og fysisk gruppearbeid, sier Siv Hemsett, leder for arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder.  Det ser ut til å ha fungert veldig greit, og engasjementet var stort. Over 150 deltakere fra arbeidsliv, opplæringskontor, skole og politikk bidro på ulikt vis. - Nå skal arrangørene, som representerer hele spekteret i arbeidslivet, ta tak i konkrete innspill og gjøre ord om til handling, sier Anne Klepsland Simonsen fra NHO. Hun ledet samlingens programkomité og er forøvrig og leder for Yrkesopplæringsnemda i Agder. 

Samlingen ble streamet og kan ses her 

Til toppen