Mangfold

Agder fylkeskommune arbeider med å sikre mangfold på mange plan. Avdelingen for kultur, idrett og frivillighet bidrar til å sikre mangfold i kulturlivet gjennom arrangementer og samlinger der aktiv deltakelse, kunnskapsoverføring og debatt er på agendaen.

Avdelingen har samlet deler av mangfoldsarbeidet under Facebooksiden Agder for Alle.

Agder for Alle har fokusert på temasamlinger for frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og andre interesserte. Til nå har blant annet sosial kontroll, fordommer og «black lives matter» vært tema. Samlingene har vært tilknyttet arrangementene En by for alle i Kristiansand, Grimstad for Alle og FN-byen Arendal - sammen i verden.

I 2021 planlegges et prosjekt i Arendal som vil involvere flere innvandrerstyrte organisasjoner og personer med flerkulturell bakgrunn. Tema er FNs år for fred og tillit, med hovedvekt på begrepet tillit.

Gjennom Agder for Alle kan avdelingen både ta initiativ til, og samarbeide med andre, om tiltak, samlinger, prosjekt og lignende som bidrar til mangfold på Agder.

Til toppen