Tilskudd til bibliotekutvikling

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til tiltak og prosjekter i folkebibliotek og bibliotek i videregående skole. Formålet med tilskuddet er å stimulere til vekst og utvikling i bibliotekene i regionen.


Tiltaket må ha et målrettet utviklingsperspektiv og forankres i en av følgende planer:


Bibliotek kan søke om støtte til prosjekt eller forprosjekt i egen kommune /vgs eller i samarbeid med annen kommune/vgs i Agder.

Det kan søkes om delfinansiering/forprosjekt knyttet til søknad om midler til aktiv formidling fra Nasjonalbiblioteket.

Søknadene behandles administrativt og tildeles så snart som mulig etter fristens utløp.

Midlene utbetales i inneværende år, og må benyttes innen ett år etter tildeling.

Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune.

Bibliotekene leverer en kort sluttrapport etter endt prosjektperiode.


Det kan søkes om inntil 40.000, - pr. tiltak. 

Frist 30.september 2020

Søk her

Kontaktperson: Nina Stenbro, epost: nina.stenbro@agderfk.no, tlf. 957 89 289

Frist: 30. september
Til toppen