Tilskudd til frivillig innsats for flyktninger og integrering

Agder fylkeskommune vil støtte opp om arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør for å hjelpe flyktningene som kommer til landet, og legge til rette for fortsatt frivillig innsats for integrering av flyktninger i deres nye lokalsamfunn.

Gå til skjema (krever innlogging)

Se nederst på siden for hva søknaden skal inneholde.

Søknadsfrister:

 • 19. juni 2022, tildeling for aktiviteter gjennom sommeren
 • 1. september 2022

Det er avsatt 6 millioner som kan søkes på til formålet. Tilskuddene søkes på og tildeles i 2022, men kan også anvendes i 2023. Det er to søknadsfrister, 19. juni og 1. september, der fristen i juni er for aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av sommeren.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler som jobber aktivt med flyktningarbeid kan søke. Det innebærer at det kreves organisasjonsnummer, samt at det føres regnskap.

I det frivillige arbeidet for flyktninger oppstår det gjerne nye grupperinger av enkeltpersoner som gjør en innsats. Disse vil også prioriteres og kan søke og motta støtte dersom de er tilknyttet en frivillig organisasjon som kan være vertskap og søker for dem, eller at de sørger for å opprette en organisasjon og føre regnskap.  

Kunst- og kulturinstitusjoner, museer, kommuner, asylmottak og lignende er ikke prioritert, men kan søke tilskudd til aktiviteter og arrangementer som både:

 • Kommer i tillegg til – supplerer - lovpålagte oppgaver og ordinær drift og
 • Baserer seg på innsats fra frivillige, og ikke ville funnet sted uten.

Både lokale lag og regionale sammenslutninger i Agder kan søke. Røde Kors og Sanitetsforeningen har av fylkeskommunen blitt tildelt egne midler til tilsvarende formål og tiltak. Lokale lag i Røde Kors og Sanitetsforeningen kan derfor ikke søke på dette tilskuddet, og bes kontakte sitt fylkesledd.

Hva kan det søkes til?

 • Støtte til aktiviteter og arrangementer for flyktninger som er i mottak og som er bosatt i en kommune
 • Dekning av kostnader til lokaler, transport, honorarer og kjøp av tjenester i forbindelse med aktivitet eller arrangement
 • Fritids- og aktivitetsutstyr til flyktninger, kostnader til å dekke deltakelse i aktiviteter og opplevelser
 • Administrative kostnader / «overhead», maksimalt 10 % av søknadssum.

Det kan ikke søkes til dekning av personalkostnader eller til kostnader som det påligger asylmottak, kommuner eller andre å dekke.

Vilkår for utbetaling:

 • Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program/notiser og lignende) at tiltaket er støttet av Agder fylkeskommune.
 • Tilskuddet blir vanligvis utbetalt når tiltaket er gjennomført, og når rapport og regnskap for tiltaket foreligger, eller bekreftelse på at tiltaket er gjennomført. Ved behov kan tilskuddet utbetales i forkant.
 • Dersom tiltaket avlyses ber vi om tilbakemelding snarest.
 • Dersom tiltaket gjennomføres med vesentlig lavere utgifter, kan tilskuddet avkortes.
Til toppen