Arkeologiske undersøkelser før utbygging

Kulturminner som er eldre enn fra år 1537 er automatisk fredet. Dette gjelder alle kulturminner, også de som ennå ikke er oppdaget, eller ikke er registrerte i den nasjonale kulturminnedatabasen.   

En av fylkeskommunes oppgaver er å undersøke om det finnes automatisk fredete kulturminner i områder der det planlegges utbygging, omregulering eller andre tiltak.  

Agder er rikt på kulturminner og har spennende arkeologiske funn som tar oss helt tilbake til når isen trakk seg tilbake og mennesker først bosatte seg langs kysten av Norge. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.