HERICOAST - Interreg Europe

HERICOAST er et prosjekt innenfor INTERREG-Europe programmet, som har som mål å styrke forvaltningen av kulturlandskap i kystsonen. Regionene som deltar i prosjektet opplever at kystsonene er under et stadig økende Klikk for stort bilde press for en endret og mer effektiv utnyttelse av kystarealer som følge av urbanisering, turisme, industrialisering i fiskerisektoren og endringer i transportsektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom regioner og institusjoner i Nederland, Irland, Spania, Italia og Romania.

INTERREG-Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. Det overordnede målet er å forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer ved å fremme erfaringsutveksling og politikklæring. Med mål om å utveksle erfaringer innenfor et spesifikt tema kan regioner fra ulike deler av Europa arbeide sammen i tre til fem år. Hver region som deltar i prosjektet utarbeider en handlingsplan for å omsette erfaringene i praktisk politikkutforming. 

HERICOAST-prosjektet er et samarbeid mellom følgende regioner og institusjoner:

  • Agder County Council (lead partner).
  • Tulcea County Council (Romania).
  • Molise Region (Italia).
  • Castilla y Leon Regional Government (Spania).
  • Leartibai Development Agency (Spania).
  • Donegal County Council (Irland).
  • Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland).
  • Civilscape (Nederland)

Hver region utvikler egne verktøy som kan forbedre egen forvaltningspraksis, og hver region har derfor eget regionalt fokus i prosjektet. De to fylkeskommunene i et nå samlet Agder har arbeidet med å utvikle sin egen regionale veileder for registrering og verdisetting av uthavnene som kulturmiljøer, med konkrete forslag til hvordan hensynet til kulturmiljø kan innarbeides i kommuneplaner og egne reguleringsplaner. Veilederen utvikles på bakgrunn av arbeid i to pilotkommuner, i tett samarbeid med kommuneadministrasjon og med aktiv involvering fra private eiere, samt vel- og venneforeninger.

HERICOAST-fellesskapet har publisert erfaringsrapporten Hericoast toolbox

Rapporten er en sammenstilling av partnernes erfaringer med forvaltning av kulturminner i kystlandskap preget bl.a av turisme, med tematiske kapitler omhandlende ulike sider ved dagens politikkutvikling. Her gis det eksempler på god forvaltningspraksis hos de ulike partnerne i prosjektet. I samarbeid med kommuner og museer har Agder bidratt til rapporten med eksempler på kommunale kulturminneplaner, digital formidling på nett (kystreise.no), Byggeskikksentrene, samt festivalen Kaperdagene i Farsund.

Se mer om prosjektet på   Interregeurope     Interreg.no

Til toppen