Tilskudd til fredete bygg og anlegg.

Eier du en fredet bygning, et anlegg eller en bygning innenfor et fredet kulturmiljø, kan du få midler fra statsbudsjettet til å dekke deler av merkostnadene som følger av fredningen. Formålet med tilskuddsordningen er altså å dekke hele eller deler av den merkostnaden som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen.

Informasjon om søknadsløsningen DIGISAK

Riksantikvaren har utarbeidet en felles søknadsportal for hele landet; Digisak. Søker logger seg inn med Min ID. I Digisak er det mulig for søker å gi fullmakt til at fylkeskommunen kan starte dispensasjonsbehandling parallelt med tilskuddsbehandlingen. Søker trenger da ikke søke om dispensasjon i tillegg. Huk av boksen for "fullmakt til dispensasjon" i søknadsskjemaet hvis det er aktuelt.

Tilskudd til freda bygg og anlegg

Frist 15. mars
Til toppen