Tilskudd til lokale historiske ferdselsårer

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. 

Fylkeskommunen inviterer herved frivillige lag og organisasjoner i Agder til å søke om tilskudd til lokalt frivillig arbeid med tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier i 2022.

Fylkeskommunen vil samlet videresende innkomne søknader til Riksantikvaren, i det vi setter som prioritert rekkefølge. Søknadsfrist til fylkeskommunen er 10. mars.

Til toppen