Tilskudd til verdiskaping på kulturminneområdet

Denne tilskuddsordningen skal medvirke til at kulturmiljø tas i bruk som en ressurs, og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling. Verdiskapingen kan ha en langsiktig positiv effekt både for kulturmiljø, lokalsamfunn, økonomi og næringsutvikling.

På denne tilskuddsordningen er det ikke noe eget søknadsskjema, og heller ikke en søknadsfrist. Søknader sendes direkte til Riksantikvaren, med kopi til fylkeskommunen.