Landbruk

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet. Som regional utviklingsaktør gir dette mulighet for å sette landbruk på den næringspolitiske dagsorden.

Tiltak for å fremme landbruket har en positiv effekt på satsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

Til ansvarsområdet tilfører departementet tilskuddsmidler. Disse midlene skal prioriteres på tiltak som stimulerer rekruttering, kompetansebygging og likestilling innen næringen. Midlene blir kunngjort med søknadsfrist ca. 1. kvartal hvert år.

I Agder fylkeskommune skal det etableres et Landbruksforum. Dette skal fungere som et rådgivende organ og en møteplass for politikere og landbruksnæringen. Landbruksforumet skal drøfte og gi innspill til både lokale-, regional- og nasjonale myndigheter, som arbeider med å fremme landbruk som næringsvei.

Tilskuddsmidler 

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet for 2020 - søknadfrist 1. april 2020

Målet for tilskuddsordningene er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket. kompetanseheving  for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder bør være:

Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høgere utdanning i landbruksfag.

Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

Søknad registreres innen fristen 1. april 2020

www.regionalforvaltning.no

Gjeldende Landbruksstrategi for Agder

Til toppen