Tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

--------

Siste søknadsfrist var 01.04.2020, og søknadsskjema er nå lukket.

Det vil bli utlysning av nye midler om kort tid - nærmere informasjon om søknadsrunde 2 kommer.

--------

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Hva kan gis i støtte?

Samlet støttebeløp til virksomheten er maksimalt 200 000 kroner.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for omstilling, og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

Når er søknadsfristen, og når får jeg svar?

Søknadsfrist for 1. behandlingsrunde var onsdag 1. april 2020.

Søknader innkommet etter 1. april vil bli behandlet i ny søknadsrunde etter påske - utlysning og søknadsfrist vil bli kunngjort.

Hvordan søker jeg?

Siste søknadsfrist var 01.04.2020, og søknadsskjema er nå lukket.

Det vil bli utlysning av nye midler om kort tid. 

Vilkår for støtte

  • Det gis kun støtte til private bedrifter.
  • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
  • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
  • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
  • Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.
  • Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 

Kort om BIO-midlene

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Agder fylkeskommune forvalter ca. 5 millioner kr i BIO-midler for 2020.

Kunngjøres etter påske
Til toppen