Næringsutviklingsprosjekter

En av Agder fylkeskommunes viktigste oppgaver er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Vi er involvert i mange større og mindre prosjekter som bidrar til verdiskapning. Mange prosjekter organiseres i samarbeid med lokalt næringsliv og/eller forskningsinstitusjoner.

Den Store Pengedagen startet opp i 2014 og er blitt en sentral møteplass i Agder for å koble næringslivet med det offentlige virkemiddelapparatet og andre finansierings- og mobiliseringsaktører. 

Digin ble etablert i 2012, og har i dag over 80 små og mellomstore medlems­bedrifter fra hele Agder.

Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) skal bidra til at mennesker utvikler ideèr, ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til behov. Senteret tilbyr kurs i etablering, individuell rådgivning, spesialkurs innenfor økonomi og markedsføring.

Næringsklyngen GCE NODE ble etablert i 2006, og består i dag av 100 bedrifter innen olje- og gassleverandør-industrien på Sørlandet.

I samarbeid med det regionale partnerskapet inviterer fylkeskommunen til en spennende uke med fokus på kreativitet, forretningsutvikling, innovasjon og gründerskap. Gründeruka Agder arrangeres en gang i året over hele fylket. Målet med uka er å bidra til at det skapes flere vekstkraftige gründervirksomheter i landsdelen.

Innoventus Sør AS er en inkubator som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og skape bedrift rundt sin forretningsidé. 

Med sitt store kraftoverskudd har Agder har et unikt globalt konkurransefortrinn innenfor det grønne skiftet og digitalisering. En viktig satsing er å tiltrekke internasjonale investeringer til Agder, og å trekke til seg den beste kompetansen og bedrifter.

Lindesnesregionen Næringshage er en del av SIVAs næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Lindesnesregionen er næringshagens geografiske nedslagsfelt. 

Lister Nyskaping er en del av SIVAs Næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Listerregionen er Lister Nyskaping sitt geografiske nedslagsfelt. 

Eyde-nettverket ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007. Klyngen består i dag av totalt 62 kjerne- eller leverandørmedlemmer. 

Pågang næringshage er en del av SIVAs Næringshageprogram, som en tilrettelegger for næringsvekst i distriktene. Næringshagens geografiske nedslagsfelt er Østre Agder regionen. 

Agder fylkeskommune har seks regionale næringsfond, samt et eget Innovasjon Norge Agder kontor. Samtlige innehar en viktig rolle i tilretteleggingen for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv i regionen. 

Konferansen Sjømat på Sørlandet er et samlingspunkt for informasjon og kompetanse­utvikling innenfor mat, reiseliv og kommunikasjon.

Sørveiv Tech konferansen samler noen av Nordens mest suksessfulle merkevarer og teknologiselskaper, for å dele sin tanker om hvordan virksomheter kan møte morgendagen.

TEDx Arendal er en del av det amerikanske konferansekonseptet TED (Technology, Entertainment and Design). Konferansen foregår den første fredagen i november hvert år. 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

USUS er en næringsklynge for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet og i Telemark. USUS skal bidra til kontinuerlig utvikling av bedriftene i regionen, samt synliggjøre landsdelen og det den har å by på gjennom merkevaren Visit Sørlandet.

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge, med lokaler i Arendal og Kristiansand. I skoleåret tilbyr senteret ulike formidlingsprogram, rettet mot barnehage, skole og SFO. I tillegg er Vitensenterets utstilling og aktiviteter er åpent for allmennheten. 

Til toppen