Finansiering av næringsutvikling under korona-pandemien

Fylkeskommunen har et samordningsansvar for arbeidet med næringsutvikling hvor hovedoppgaven er å være pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i hele fylket, med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer. Tilrettelegging for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv er viktige satsningsområder for å bidra til bærekraftig utvikling og økt regional konkurransekraft. Har din bedrift behov for støtte til økonomiske utfordringer under korona pandemien gir vi deg en oversikt over noen av de aktuelle ordningene under. 

Regjeringen

Norske myndigheter legger løpende ut nye tiltak- og krisepakker for å avhjelpe konsekvensene i norsk næringsliv undre koronasituasjonen. De siste oppdateringer om de nasjonale tiltakene kan du lese mer om på regjeringens egne hjemmesider

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) er et offentlig, halvstatlig særlovsselskap som gjennom rådgivning, direkte støtte og låneordninger skal bidra til å utvikle lønnsom næringsutvikling i hele landet og dessuten profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Innovasjon Norge sitt kontor i Agder er statens og fylkeskommunens operatør for finansiering av enkelt bedrifter, og mottar årlige midler fra Agder fylkeskommune til dette formål. Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene og øke innovasjonen i næringslivet. Innovasjon Norge kan blant annet bidra med etablererstipend, lån og garantiordninger.

Innovasjon Norge kan under korona-pandemien bidra med blant annet avdragsutsettelse på eksisterende lån i Innovasjon Norge, oppstartsfinansiering og innovasjonskontrakter. Innovasjon Norge har opprettet egne sider med oppdatert informasjon og kontakt muligheter under korona pandiemien som du finner her

Du finner mer informasjon om øvrige ordninger, kriterier og prioriteringer på deres nettsider innovasjonnorge.no. Ta gjerne kontakt med avdelingskontoret for mer informasjon.

Regionalt næringsfond

Mange kommuner i Agder deltar i regionale næringsfond sammen med fylkeskommunen. Formålet med disse næringsfondene er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader behandles av næringsrådgiver i kommunen og koordineres med Innovasjon Norge fordi det er et supplement til deres ordninger.

Agder har totalt seks regionale næringsfond. Disse kan søkes via www.regionalforvaltning.no hvor du krysser av for Agder og finner næringsfondet for din kommune:

  • Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  • Regionalt næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  • Regionalt næringsfond for Østregionen (Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli)
  • Regionalt næringsfond for Setesdalregionen (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes)
  • Listerfondet (Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund.)
  • Lindesnesfondet (Lindesnes og Åseral)

Her er det mulig å søke støtte for å fremme ny næringsvirksomhet eller å videreutvikle eksisterende bedrifter. Bedrifter eller enkeltpersoner kan søke den kommunen der bedriften er etablert/skal etableres om støtte fra næringsfondet.

For å få mer informasjon om regionale næringsfond, ta kontakt med næringsrådgiver i din kommune.

NAV dagpenger/arbeidsavklaringspenger

Under korona-pandemien er det NAV som har ansvar for støtte knyttet til enkeltpersoner, slik som dagpenger ved permitteringer, omsorgspenger osv. 

Du finner mer informasjon om deres ordninger på nav.no

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Agder fylkeskommune forvalter ca. 5 millioner kr i BIO-midler for 2020.

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Les mer og søk om bedriftsintern opplæring her

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn.

Forskningsrådet har opprettet egne korona-sider med informasjon om deres ordninger og tiltak for å møte situasjonen. Den finner du her.

Regionalt forskningsfond

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) er et av elleve regionale forskningsfond i Norge. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og samarbeider tett med Norges forskningsråd. RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030. 

Du finner mer informasjon om fondet, utlysninger og retningslinjer på RFF Agder sine hjemmesider.  

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Du kan finne mer informasjon om ordningen, utlysninger og retningslinjer her.

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet, og har blitt tildelt midler fra landbruks departementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) samt Regionale tilrettelegginsdmidler (RT midler). 

Les mer om hvem og hvordan man kan søke ordningene her

Til toppen