Reiselivsutvikling av Agders hei- og fjelldestinasjoner

Agder fylkeskommune har i 2022 avsatt 1 million kroner til tilskuddsordning for å styrke reiselivs- og opplevelsessatsinger knyttet til Agders fjell- og heidestinasjoner.

Satsingene skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

SØK HER

Mål med ordningen

Å styrke reiselivs- og opplevelsessatsinger knyttet til Agders fjell- og heidestinasjoner.

Hvem kan søke? 

Det er et krav at minst én aktør i søknaden må ha tilhold på fjell eller hei. I denne sammenheng er dette definert fortrinnsvis å være kommuner i SSBs sentralitetsklasse 5 og 6 (Bygland, Valle, Bykle, Åseral, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Iveland, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal).

Hva kan det gis tilskudd til? 

Prosjekter og tiltak som har som mål å fremme Agders fjell- og heidestinasjoner, som har ekstra fokus på helårsturisme, eller som bidrar til samhandling mellom flere aktører for å styrke fjell- og heidestinasjonene. Det kan ikke gis bedriftsrettet støtte.

Hvor mye kan det gis i tilskudd? 

Det kan gis inntil 300 000 kroner i tilskudd.

Hvilke prosjekter prioriteres?

Følgende prioriteringer legges til grunn i vurdering av søknader:

  1. prioritet: Prosjekter og tiltak som har som mål å fremme Agders fjell- og heidestinasjoner
  2. prioritet: Prosjekter og tiltak som har et ekstra fokus på helårsturisme
  3. prioritet: Prosjekter som bidrar til samhandling mellom to eller flere aktører

I vår generelle vurdering av søknader vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne.

Søknadsfrist: 1.mai 2022.

Til toppen