Infrastruktur til bærekraftig blå næring i Agder

Blått Kompetansesenter Sør har lyst ut 1 million kroner i tilskuddsmidler til infrastruktur til blå næringsaktører. Prosjektene må bidra til økt bærekraftig verdiskaping og komme mange aktører til gode. Søknadsfristen utløp 15. januar 2023.

Blått Kompetansesenter Sør (BKS) ønsker å legge til rette for et godt samspill mellom forskning, forvaltning og næringsutvikling på Agder. I fellesskap vil vi etablere det nye marine Agder, slik at marin verdiskapning i bred forstand får stor samfunnsmessig betydning.

Prosjektområdet som utlyses:

Infrastruktur til blå næringsaktører som bidrar til økt bærekraftig verdiskapning og som kommer mange aktører til gode.

Kunnskap og kompetanse hos offentlige og private aktører vil være avgjørende for å realisere landsdelens potensiale til å etablere flere marine og maritime arbeidsplasser knyttet til kyst og hav. 

Den økonomiske rammen for denne utlysningen er 1 million kroner. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt vil være kr 1 000 000.

Det vil normalt gis støtte tilsvarende maksimalt 50 prosent av prosjektets samlede budsjett. Som egenandel kan også regnes søkers egen arbeidsinnsats, basert på en timesats på kr. 600 eks. mva.

Blått kompetansesenter Sør skal utvikle ny kunnskap som er næringsrelevant. Denne utlysningen omhandler spesifikt infrastruktur som vil komme mange næringsaktører til nytte slik at bedrifter kan utvikle nye metoder som kommer hele næringen til gode.  

Søknadsskjema og tidsplan

Kun private virksomheter lokalisert i Agder kan søke.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. 

Søknadsfristen utløp 15.01.2023. 

Administrasjonen i Agder fylkeskommune vurderer søknadene før tildelingen vedtas av styringsgruppen for Blått kompetansesenter Sør, som har beslutningsmyndighet.

Vilkår for støtte

Generelle føringer og vilkår:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til infrastruktur.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke finansiere forretnings- og bedriftsutvikling.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Vi ber deg gjøre deg kjent med gjeldende retningslinjer og utbetalingsvilkår for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før du søker.
   

Vurderingskriterier

Blått kompetansesenter Sør ønsker å bidra til utviklingen av nye, fremtidsrettede bedrifter. Søknader om midler til infrastruktur som kan komme mange bedrifter til gode vil blir derfor bli prioritert.

Søknadene vil bli vurdert etter disse kriteriene: 

 • Prosjekter som bidrar til utvikling av ny metodikk, teknologi og arbeidsprosesser
 • Relevans i henhold til Blått kompetansesenter Sør sin målsetting
 • Prosjekter som har som mål at infrastrukturen kommer mange aktører til gode
 • Tilgjengelighet for unge gründere og nyoppstartede bedrifter
 • Prosjekter som bidrar til utvikling av nye arter innen akvakultur, fiskeri eller videreforedling av sjømat