Tilskudd til kystskogbruk i Agder (kystskogmidler)

Kystskogmidlene skal bidra til å løse kystskogbrukets utfordringer og videreutvikle et næringsrettet skogbruk langs kysten. Søknadsfrist er 20. april 2023.

Formålet med midlene er å bidra til å løse kystskogbrukets utfordringer, og å videreutvikle et næringsrettet skogbruk langs kysten. Dette kan blant annet gjøres gjennom tilskudd til infrastrukturtiltak og kompetanse. 

Søknadene skal bidra til å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket 2022.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. april 2023.

Søknadsskjema

Søknad fremmes gjennom støtteordningen Kystskogmidler 2023 i regionalforvaltning.no.

Send søknad i regionalforvaltning.no

Hvem kan søke om tilskudd?

Geografisk dekker satsingen fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Fylkeskommunene skal i forvaltningen av ordningen legge vekt på å bygge videre på det arbeidet som er gjort i kystskogbruket. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter og slik at prosjekter som best bygger opp under formålet med ordningen blir prioritert. Prosjektene skal være fellestiltak.

For 2023 overfører kystfylkene sine tildelinger til Trøndelag fylkeskommune, som skriver tilsagnsbrev og håndterer utbetalinger til søker.

Bakgrunn og økonomisk ramme for kystskogmidlene

Melding om Kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt i fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet Kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene består av Skognæringa Kyst og Statsforvalterne.

Kystskogbruket ved fylkeskommunene mottar årlig kystskogmidler over Statsbudsjettet. Disse midlene er framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.

I 2023 er det satt av 6 millioner kroner over LUF, kap. 1150 post 50, til kystskogbruket.

Kontakt

Det er Trøndelag fylkeskommune som forvalter ordningen og sender svar på søknaden. Kontaktperson i Trøndelag fylkeskommune:

Odd Arne Bratland, epost: oddbra@trondelagfylke.no, tlf. 74 17 51 98