Tilskudd til næringsutvikling i Agder

Agder fylkeskommune forvalter flere næringsrettede tilskuddsordninger som skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 Mål med de næringsrettede tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

I 2022 er det utlyst to næringsrettede tilskuddsordninger:

Mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser

 • Mål med ordningen: Å bidra til etablering av nye og attraktive arbeidsplasser over hele Agder.
 • Hva kan det gis tilskudd til? Tiltak som har som mål å skape nye næringer og attraktive arbeidsplasser over hele Agder.
 • Hvem kan søke?
  Offentlige og private virksomheter, klynger, forsknings- og kompetansemiljøer.

I 2022 vil midlene i ordningen primært gå til oppfølging av eksisterende satsinger. 

Søknadsskjema legges ut nærmere søknadsfrist. 

 

Utviklingstiltak i etablerte klynger

 • Mål med ordningen: Å stimulere til at flere innovative næringer søker å organisere seg i sterke klynger og nettverk på Agder, og at de eksisterende klyngene utvikler seg til ledende miljøer for omstilling, nyskaping og innovasjon.
 • Hva kan det gis tilskudd til? Prosjektarbeid med formål å videreutvikle og stimulere til etablering av en klynge/nettverk, eller videreutvikle en etablert klynge eller nettverk til nasjonal eller internasjonal ledende posisjon.
 • Hvem kan søke? Bedrifter (for prosjekter som skal kvalifisere til bedriftsnettverk), klynge- og nettverksorganisasjoner.

Søknadsskjema legges ut nærmere søknadsfrist. 

Felles bestemmelser for tilskuddsordningene

Før du søker, ber vi deg gjøre deg kjent med våre retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger.

Hva ser vi etter?

I vurdering av alle søknader på næringsrettede tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne.

Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

 Blant våre generelle føringer og vilkår er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.
Til toppen