Tilskudd til næringsutvikling i Agder

Agder fylkeskommune forvalter flere næringsrettede tilskuddsordninger som skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 Mål med de næringsrettede tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

I 2021 er det utlyst tre næringsrettede tilskuddsordninger:

 

Mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser

 • Mål med ordningen: Å bidra til etablering av nye og attraktive arbeidsplasser over hele Agder.
 • Hva kan det gis tilskudd til? Tiltak som har som mål å skape nye næringer og attraktive arbeidsplasser over hele Agder.
 • Hvem kan søke?
  Offentlige og private virksomheter, klynger, forsknings- og kompetansemiljøer.

Søk her

 

Etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse innen sosialt entreprenørskap

 • Mål med ordningen: Å bidra til kompetansebygging innen entreprenørskapskultur og skape gode vilkår for vekstkraftige bedrifter.
 • Hva kan det gis tilskudd til? Kompetansetiltak som mobiliserer gründere til gründerskap i hele fylket. Tilskuddsmidlene er i 2021 øremerket tiltak og prosjekter innen sosialt entreprenørskap i Agder.
 • Hvem kan søke? Virkemiddelaktører (inkl. etablerersentre, næringshager), offentlige og private kompetansemiljøer. 

Søk her

 

Utviklingstiltak i nye og etablerte klynger

 • Mål med ordningen: Å stimulere til at flere innovative næringer søker å organisere seg i sterke klynger og nettverk på Agder, og at de eksisterende klyngene utvikler seg til ledende miljøer for omstilling, nyskaping og innovasjon.
 • Hva kan det gis tilskudd til? Prosjektarbeid med formål å videreutvikle og stimulere til etablering av en klynge/nettverk, eller videreutvikle en etablert klynge eller nettverk til nasjonal eller internasjonal ledende posisjon.
 • Hvem kan søke? Bedrifter (for prosjekter som skal kvalifisere til bedriftsnettverk), klynge- og nettverksorganisasjoner.

Søk her

 

Felles bestemmelser for tilskuddsordningene

Før du søker, ber vi deg gjøre deg kjent med våre retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger.

De tre tilskuddsordningene har felles søknadsfrister, og du må søke gjennom regionalforvaltning.no. I hver utlysning finner du mer informasjon om den enkelte tilskuddsordningen.

Søknadsfrister i 2021:

 • 1. mars               (vedtak senest 25.03.2021)
 • 15. april              (vedtak senest 20.05.2021)
 • 1. september       (vedtak senest 30.09.2021)
 • 15. oktober          (vedtak senest 18.11.2021)

 

Hva ser vi etter?

I vurdering av alle søknader på næringsrettede tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne.

Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

 Blant våre generelle føringer og vilkår er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.
Til toppen