Tilskudd til næringsutvikling i Agder

Agder fylkeskommune forvalter flere næringsrettede tilskuddsordninger som skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 Mål med de næringsrettede tilskuddsordningene er:

  • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
  • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
  • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
  • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

I 2022 ble det utlyst to næringsrettede tilskuddsordninger. Søknadsfrist på disse er utløpt. Eventuelt nye utlysninger og tilskuddsordninger i 2023 vil være klart etter vedtak av Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2023.

Til toppen