Tilskudd til næringsutvikling i Agder

Agder fylkeskommune forvalter flere næringsrettede tilskuddsordninger som skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 Mål med de næringsrettede tilskuddsordningene er:

  • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert.
  • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.
  • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor.
  • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.

I 2023 ble det utlyst to næringsrettede tilskuddsordninger. Søknadsfristen er nå utløpt og midlene er fordelt.

Her er de to tilskuddsordningene utlyst og fordelt i 2023:

Tilskudd til regionale næringsutviklingsprosjekter i Agder

Agder fylkeskommune utlyste 3,5 millioner kroner til å delfinansiere samarbeidsprosjekter og satsinger som kan bidra til fremvekst av nye næringer, en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad i Agder.

I tillegg til å igangsette nye prosjekter, kan midlene brukes til å delfinansiere flerårige prosjekter som er allerede utløst gjennom de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene. 

I vurdering av søknader vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne. Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

Tilskudd til utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk

Agder fylkeskommune utlyste 7 millioner kroner i tilskuddsmidler til utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk i Agder i 2023.

Rammen ble fordelt til satsinger og tiltak i regi av etablerte klynger og bedriftsnettverk på Agder. Tilskuddsmidlene skal gå til prosjektarbeid i 2023 med formål å videreutvikle en etablert klynge eller nettverk for å bidra til økt måloppnåelse i Regionplan Agder 2030.

Merk at klyngene/bedriftsnettverkene Visit Sørlandet, Tre på Agder og E-Waves, nettverk for digital handel er omfattet av egne poster i budsjettet og ikke søker gjennom denne ordningen. Disse kan søke om å få tildelt sine øremerkede midler gjennom regionalforvaltning i denne lenken.

Felles for begge tilskuddsordningene

Søknadsfrist var 1. mars 2023. Endelig fordeling av midlene ble vedtatt i hovedutvalg for næring, klima og miljø 30. mars 2023.

Søkerne måtte søke gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no

Merk at våre tilskuddsmidler ikke kan gå til bedriftsrettet støtte (med unntak av tilskuddsmidler rettet inn mot bedriftsintern opplæring - BIO). I slike tilfeller henvises søker til Innovasjon Norge, regionale næringsfond og evt. kommunale næringsfond. Tilskuddsmidlene kan heller ikke gå bl.a. til drift og fysiske investeringer. Du finner mer informasjon om dette i våre retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger (PDF, 114 kB).