Areal- og transportplan for arendalsregionen

Areal- og transportplan for arendalsregionen skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv. I arendalsregionen inngår kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Areal- og transportplan for arendalsregionen ble vedtatt i juni 2019.  

Klikk for stort bilde 

Areal- og transportplan for arendalsregionen

Areal- og transportplan for arendalsregionen (PDF, 32 MB)

Målsetting

Det overordnede målet for planen er en bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Innenfor bærekraftsmålet ligger 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025 og 50% reduksjon i utslipp av klimagasser fra personbiler i 2030.

Bakgrunn

Areal- og transportplan for arendalsregionen er et resultat av et felles og forpliktende  plansamarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, Statens vegvesen, fylkesmannen i Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk AS. Planprosessen ble ledet av ei politisk styringsgruppe med tre sentrale politikere fra hver kommune og fra fylkeskommunen. 

Hjemmeside

Areal- og transportplan arendalsregionens hjemmeside

 

Til toppen