Regional areal- og transportplan for arendalsregionen

Areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP arendalsregionen) skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv. I arendalsregionen inngår kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. 

Areal- og transportplan for arendalsregionen ble vedtatt i juni 2019.  

 

Planen skal legge til rette for bærekraftig vekst ved å stimulere til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og legger til rette for god utvikling av regionens byer og tettsteder. I tillegg må transportbehovene løses på en bærekraftig måte, hvor reduserte klimagassutslipp er ett av flere mål.

Areal- og transportplan for arendalsregionen (PDF, 32 MB)

Målsetting

Det overordnede målet for planen er en bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Innenfor bærekraftsmålet ligger 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025 og 50% reduksjon i utslipp av klimagasser fra personbiler i 2030.

Bakgrunn

Areal- og transportplan for arendalsregionen er et resultat av et felles og forpliktende  plansamarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, Statens vegvesen, fylkesmannen i Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk AS. Planprosessen ble ledet av ei politisk styringsgruppe med tre sentrale politikere fra hver kommune og fra fylkeskommunen. 

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken er handlingsdelen av ATP-planen og inneholder forslag til tiltak som kan bidra til å løse utfordringene knyttet til fremtidig befolkningsvekst og transportbehov i arendalsregionen.
Det ble utarbeidet en mulighetsstudie av Statens vegvesen i 2017.

Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - Mulighetsstudie bompengeorganisering (PDF, 4 MB)

Hjemmeside

Areal- og transportplan arendalsregionens hjemmeside

Hjemmeside med kartløsninger

Areal og transportplan for arendalsregionen har en egen nettside. I den digitale kartløsningen, se link under, kan du studere plankart og arkfaner med linker til beskrivelser og analyser av totalt 36 steder i arendalsregionen, fortettingspotensiale på prioriterte steder for vekst, tiltak i en mulighetsstudie for ei bymiljøpakke, mulighetsstudier for kollektivtrafikk, sykkel- og gange, arbeidsreiser arbeide og pendlingsstrømmer, regionale friluftslivsområder/bymark og områder med regionale jordvernhensyn. 

Areal- og transportplan for arendalsregionens hjemmeside med kartløsninger 

Nettverk for bærekraftige regionbyer

Arendal- og grimstadregionen deltar i nettverk for bærekraftige regionbyer som er omtalt i Nasjonal transportplan fra 2022-2033 med en øremerket tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet.

Nettverk for bærekraftige regionbyer