Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 (ATP-planen)

Regional plan for Kristiansandsregionen er en retningsgivende areal- og transportplan for de fem kommunene i Agder som utgjør Kristiansandsregionen; Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Iveland.

Regional plan for Kristiansandsregionen ble vedtatt i 2011 og revidert i 2020 for å tilpasses nullvekstmålet. Revidert plan ble endelig behandlet i fylkestinget 20. oktober i sak 64/20. Under er lenken til fylkestingets møte 20. oktober 2020:

Fylkestingets møte 20. oktober 2020

Planen som er vedtatt i 2020 gjelder frem til ny plan vedtas. Planen kan lastes ned fra lenken under: 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 (PDF, 7 MB)

 

Rapport forside. Foto. - Klikk for stort bilde

  

 

Målet med revisjonen

Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å oppdatere planen slik at den legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet.

Politisk behandling

Revidert plan ble endelig behandlet i fylkestinget 20. oktober i sak 64/20. Vedtaket fra fylkestinget er innarbeidet i det endelige plandokumentet. Fylkestinget fikk planen lagt frem som orientering i sak OS 4/21 20. april 2021. 

Fylkestingets behandling av planen - PS 64/20.

Orienteringssak til fylkestinget 20. april 2021 - OS 4/21

Kartside

I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet en kartside for planarbeidet. Kartsiden presenterer noe av bakgrunnsmaterialet planarbeidet bygger på, og resultater av analyser som utføres underveis. Siden vil oppdateres med ujevne mellomrom.

Kartsiden til regional plan for Kristiansandsregionen

Virkeområder for planen

Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en fylkeskommunal plan som er utarbeidet som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som innebærer at planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 

Pågående arbeid med full revisjon av planen

I regional planstrategi for Agder 2020-2024 vedtok Agder fylkesting at ny revidering av regional plan for Kristiansandsregionen skal igangsettes så raskt som mulig. Arbeidet med  en ny plan et startet opp. Dette er arbeidet med regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen. 

Om arbeidet med ny regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050. 

Til toppen