Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen)

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Planen ble vedtatt i 2011.

Vedtatt versjon av Regional plan for Kristiansandsregionen publiseres innen kort tid
Revidert plan ble endelig behandlet i fylkestinget 20. oktober i sak 64/20. Endelig vedtak fra fylkestinget innarbeides nå i plandokumentet som snarlig legges ut på denne siden. 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (vedtatt i 2011) (PDF, 13 MB)

 

Klikk for stort bilde (PDF, 13 MB)

Status for revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen)
Fylkestinget behandlet endelig plan 20. oktober 2020. Den reviderte planen legges straks ut på denne siden.

Om Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen)
Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 (ATP-planen) er en retningsgivende areal- og transportplan for de fem kommunene i Agder som utgjør Kristiansandsregionen; Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Iveland.

Planen er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen

Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å oppdatere planen slik at den legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet.

Kartside
I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet en kartside for planarbeidet. Kartsiden presenterer noe av bakgrunnsmaterialet planarbeidet bygger på, og resultater av analyser som utføres underveis. Siden vil oppdateres med ujevne mellomrom. Se kartet her. 

Virkeområder for planen
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en fylkeskommunal plan som følger opp Regionplan Agder 2020 og er utarbeidet som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som innebærer at planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 

Til toppen