Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen)

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Planen ble vedtatt i 2011.

I 2020 er planen under revisjon. Den forventes i bli endelig behandlet høsten 2020. Frem til revidert plan er vedtatt er det versjonen fra 2011 som er gjeldende. 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (vedtatt i 2011) (PDF, 13 MB)

 

Klikk for stort bilde

 

Status for revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen)
Revisjon av planen har pågått i 2018 og 2019, og revidert versjon er ikke endelig vedtatt.   

Fylkestinget behandlet Regional plan for Kristiansandsregionen i april 2020 og fattet vedtak om legge utkastet til endelig plan på ny begrenset høring, med frist 19. juni 2020, til kommunene i Kristiansandsregionen, samtidig som det åpnes for at næringslivet kan komme med innspill. 

Planen vil legges frem for endelig behandling høsten 2020.  
Les planforslaget her.  Dette planforslaget er ikke vedtatt. Se gjeldende plan under (vedtatt i 2011).

Om Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen)
Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 (ATP-planen) er en retningsgivende areal- og transportplan for de fem kommunene i Agder som utgjør Kristiansandsregionen; Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Iveland.

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) ble vedtatt i juni 2011 og er under revisjon i 2019/2020. Planen er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen

Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å oppdatere planen slik at den legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet.

Kartside
I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet en kartside for planarbeidet. Kartsiden presenterer noe av bakgrunnsmaterialet planarbeidet bygger på, og resultater av analyser som utføres underveis. Siden vil oppdateres med ujevne mellomrom. Se kartet her. 

Virkeområder for planen
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en fylkeskommunal plan som følger opp Regionplan Agder 2020 og er utarbeidet som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som innebærer at planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 

Til toppen