Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Planen ble vedtatt i 2011.

Revisjon av planen har pågått i 2018 og 2019, og revidert versjon er ikke endelig vedtatt. Planen vil legges frem for endelig behandling høsten 2020.    

Fylkestinget behandlet Regional plan for Kristiansandsregionen på møte 28.04.2020 (sak 19/00015).
Fylkestinget fattet følgende vedtak:
Det er viktig at regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) blir godt kjent og forankret hos de nye politikerne i alle de berørte kommunene. Fylkestinget vedtar å sende planforslaget på en begrenset høring til de berørte kommunene, med en høringsfrist på 4 uker. Samtidig åpnes det for at næringslivet kan komme med innspill eller nye momenter i saken.

Høringsfristen settes til: 19 juni 2020.

Klikk for stort bilde

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (vedtatt i 2011) (PDF, 13 MB)

Status for revidert plan
Revisjon av planen har pågått i 2018 og 2019. Forslag til revidert Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 ble lagt frem for Agder fylkesting i april 2020, hvor fylkestinget vedtok å sende planforslaget på en begrenset høringsrunde til de berørte kommunene.
Planen vil legges frem for endelig behandling høsten 2020.    

Ny begrenset høring for Regional plan for Kristiansandsregionen
Fylkestinget behandlet Regional plan for Kristiansandsregionen på møte 28.04.2020 (sak 19/00015).
Fylkestinget fattet følgende vedtak:
Det er viktig at regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) blir godt kjent og forankret hos de nye politikerne i alle de berørte kommunene. Fylkestinget vedtar å sende planforslaget på en begrenset høring til de berørte kommunene, med en høringsfrist på 4 uker. Samtidig åpnes det for at næringslivet kan komme med innspill eller nye momenter i saken.

Høringsfristen settes til: 19 juni 2020.

Bakgrunn
Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 (ATP-planen) er en retningsgivende areal- og transportplan for de fem kommunene i Agder som utgjør Kristiansandsregionen; Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Iveland.

Regional plan for Kristiansandsregionen (2011-2050) ble vedtatt i juni 2011 og er under revisjon i 2019/2020. Planen er en overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen

Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å oppdatere planen slik at den legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet.

Kartside
I forbindelse med revisjonsarbeidet er det opprettet en kartside for planarbeidet. Kartsiden presenterer noe av bakgrunnsmaterialet planarbeidet bygger på, og resultater av analyser som utføres underveis. Siden vil oppdateres med ujevne mellomrom. Se kartet her. 

Virkeområder for planen
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en fylkeskommunal plan som følger opp Regionplan Agder 2020 og er utarbeidet som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som innebærer at planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig planlegging. 

Til toppen