Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane

  

Forside godsstrategi

 

Strategi for intermodal godstransport ble vedtatt i juni 2018. Strategien er basert på overordnede målsetninger i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Strategien beskriver en rekke tiltak som kan bidra til å legge til rette for en overføring av godstransport fra vei til sjø og bane i regionen. Hensikten med strategien er å synliggjøre regionens behov for investeringer for å tilrettelegge for miljøvennlig godstransport på sjø og bane.
 
Strategien omhandler koblingen mellom transport på sjø og jernbane med utgangspunkt i Kristiansand havn og Sørlandets godsterminal Langemyr. 
Laset ned strategien her:

​I tillegg til strategien på to sider er det laget et bakgrunnsnotat som presenterer rammeverket og de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å satse på godstransport på sjø og bane.

Bakgrunnsnotatet til strategien (PDF, 3 MB)

Sammen skal bakgrunnsnotatet og strategien bidra til å tydeliggjøre regionens behov for investeringer. Dokumentet begrenser seg til Kristiansand Havn og Sørlandets godsterminal Langemyr (Knutepunkt Kristiansand) som sammen utgjør Agders eneste intermodale knutepunkt med forbindelse mellom havn og jernbane.

Hva skjer videre?

Fylkestinget vedtok regional planstrategi for Agder 2020-2024 i fylkestinget 20. oktober 2020. Her ble det vedtatt å utarbeide en overordnet regional plan for mobilitet i Agder. Denne planen vil erstatte flere eksisterende planer, inkludert strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane.

Regional plan for mobilitet

Regional planstrategi for Agder 2020-2024