Strategi og handlingsprogram for trafikksikkerhet i Agder

Om Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029

Strategiplanen skal binde sammen nasjonale mål og føringer med regionale og lokale målsettinger. Trafikksikkerhet er høyt prioritert i Agder med god politisk forankring i overordnede regionale planer. Regionplan Agder 2030 har et tydelig fokus på trafikksikkerhet, for å unngå tap av liv og redusert livskvalitet for mange mennesker. Trafikksikkerhet handler samtidig om det gode liv og opplevelse av trygghet når man ferdes på vegnettet i Agder. 

Det fokuseres på å arbeide strategisk for å få en mest mulig enhetlig politikk for å nå målsettingen om færre drepte og hardt skadde i trafikken i Agder.

Planarbeidet er forankret i  fylkeskommunen, Statens vegvesen, Agder politidistrikt og Trygg Trafikk. Arbeidet er administrativt initiert og forankret i Regionplan Agder 2030.

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene ble vedtatt i juni 2018.

 Strategiplan for Agderfylkene 2018-2029 (PDF, 3 MB) (lenke til planen i PDF)

Handlingsprogram for trafikksikkerhet i Agder 2020-2024

Handlingsprogram for trafikksikkerhet i Agder 2020-2024 skal konkretisere og prioritere tiltak for å følge opp de mål og satsingsområder som er definert i strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029, som ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i juni 2018.

   

Handlingsprogram for Trafikksikkerhet i Agder 2020-2024 (PDF, 947 kB) (lenke til planen i PDF).

Hva skjer videre?

Fylkestinget vedtok Regional planstrategi for Agder 2020-2024  i fylkestinget 20. oktober 2020. Her ble det vedtatt å utarbeide en overordnet Regional plan for mobilitet i Agder. Denne planen vil erstatte flere eksisterende planer, inkludert Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029..

Regional plan for mobilitet

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Til toppen