Energiplan for Agder

Energiplan Agder ble vedtatt i Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting i 2007. Bakgrunnen for utarbeidelsen har vært at fylkeskommunene så et behov for å bedre beslutningsgrunnlaget i saker som berører energisituasjonen.

Last ned energiplanen her:

Energiplan for Agder (PDF, 332 kB)

Siden planen er en del år gammel vurderes det å være behov for et nytt politisk styringsdokument på regionalt nivå som gir retning i behandlingen av konsesjonssaker og dermed forutsigbarhet for både innbyggere og utbyggere. Det er derfor planlagt å utarbeide en ny energistrategi for Agder. Ambisjonen er at denne strategien skal gi retning for energi og energibruk, utnyttelse av fornybar energi, energiutbygging og aktuelle energikilder fremover. Strategien bør sette mål for produksjon av fornybar energi, jf. nasjonale mål om andel fornybar energi, herunder også mål for energisparing og gjenvinning. Strategien bør også drøfte hva slags energiformer som bør prioriteres ut fra ulike hensyn og grad av konflikt: vind, vann, oppgradering av vannkraft, sol, bioenergi mm. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om virkninger og konsekvenser av ulike tiltak og utbygginger. Arbeidet må gjennomføres i samarbeid med ulike fag- og forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og politiske organ på lokalt og regionalt nivå. Energistrategi for Agder vil erstatte gjeldende Energiplan for Agder fra 2007 når den er vedtatt.

Til toppen