Veikart for bedre levekår i Agder

Veikart for bedre levekår er et initiativ fra Sørlandstinget. Kommuner og fylkeskommuner på Agder vil sammen arbeide for å bedre levekårene. Veikart for bedre levekår er et verktøy i dette arbeidet.

Å skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende over lang tid, og til tross for flere gode tiltak og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt nok.

Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange uførepensjonister i yrkesaktiv alder og mange som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange barn og unge om psykisk symptomer. Det kan være uttrykk for utenforskap og levekårsproblematikk som det er viktig å ta på alvor.

Det er laget et veikart for bedre levekår på Agder. Dette er konkretisering av en helhetlig og langsiktig satsing. Målsettingen er å bedre levekårene på Agder og gi et veikart for å nå dette målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene.

Veikartet kan leses i sin helhet her: www.levekaragder.no. Her kan du lese om aktuelle tiltak fordelt på 1) Barn i barnehage, 2) Barn i skolen og 3) Ungdom og unge voksne

Til toppen