Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 vedtok Agder fylkesting at det skal utarbeides en frivillighetsstrategi for Agder. 

Regional planstrategi for Agder 2020-2024 

Det er behov for et styringsdokument for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå. Mye skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå. Strategien skal bidra til en avklaring av hvem som gjør hva og hvordan en kan samhandle for å hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng.

Samarbeid med frivillig sektor er gjennomgående i flere av hovedsatsningsområdene i Regionplan 2030, men det er behov for et styringsdokument for dette samarbeidet. En tydelig strategi vil bidra til at vi sammen kan nå hovedmålet i Regionplan 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Målgruppen for strategien vil være folk som jobber med frivillighet i kommuner, i frivillighetssentraler og i de frivillige organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene på frivillig sektor. 

I oppstarten av arbeidet ble det også inngått en intensjonsavtale mellom Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge om samarbeid for å løfte og styrke frivillig sektor i Agder, samt utvikle en god frivillighetsstrategi for regionen.

Strategien skal være ferdig behandlet innen Frivillighetens år 2022.

Tidslinje for arbeidet med frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Frivillighetens år 2022

Frivillighetsstrategien for Agder trår i kraft i Frivillighetens år 2022

01.01.2022

Vedtak Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Fylkestinget vedtar endelig strategi (tidspunktet er utsatt til i 2022).

13.12.2021

Utsettelse av endelig vedtak for strategi.

Dessverre er arbeidet med oppfølgingen av innkommende høringsuttalelser og det videre arbeidet med en ferdigstilling av strategien satt noe på vent. Dette på grunn av utskifting av nøkkelpersonell internt i fylkeskommunen. Nytt nøkkelpersonell er på plass etter nyttår. Agder fylkeskommune vil så snart som mulig informere om ny tidsplan for ferdigstilling av arbeidet med en frivillighetsstrategi.

 

01.11.2021

Vedtak høringsutkast

Utkast til strategi vedtas av fylkesutvalget og sendes ut på høring.

Se utkast til strategi her (PDF, 507 kB).

Se utkast til handlingsprogram her (PDF, 342 kB).

Se dokument om kunnskapsgrunnlag og medvirkningsprosessen her (PDF, 861 kB).

Se rapport fra Frivillighet Norge her (PDF, 235 kB).

Se vedtak her (PDF, 295 kB).

Høringsfrist er satt til 15. september 2021.

 

08.06.2021

Innspillskonferanse: Økt deltagelse for bedre levekår

I samarbeid med Frivillighet Norge inviterte vi til digital innspillskonferanse 22. mars.

Konferansen var åpen for alle, med bred deltagelse fra målgruppen: De som jobber med frivillighet i kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.

Innspillskonferanse - Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Se opptak av konferansen under. 

NB. Tekniske problemer i starten av opptaket gjorde at vi ikke fikk med velkomsten til fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

 

Frivillighet from Agderfk on Vimeo.

22.03.2021

Melding om oppstart

Fylkesutvalget vedtar oppstart av arbeidet med Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030.

Saksdokumentene fra fylkesutvalgets møte 1.12.2020 (gå til sak 20/14975)

 

01.12.2020
Til toppen