Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

I Frivillighetens år 2022 vedtok Agder fylkeskommune en frivillighetsstrategi for perioden 2022-2030. Til strategien hører et handlingsprogram for 2022-2026, som skisserer hvilken rolle fylkeskommunen skal ta, med konkrete tiltak og samarbeidspartnere 

Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er økt deltakelse for bedre levekår. Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder – og dette er også hovedmålet for strategien.

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 (PDF, 515 kB)

Frivillighetsstrategiens handlingsprogram 2022-2026 (PDF, 498 kB)

Formålet med frivillighetsstrategien er å utvikle rammer og verktøy for hele regionen, som kan føre til en tydelig retning på samhandlingen og samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor. Frivillighetsstrategien skal dekke et behov for samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av ulike nivå. Den skal avklare hvem som gjør hva og hvordan man kan samhandle for å hente ut det beste hos alle. Og den skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør kan ta i denne sammenhengen. 

Samarbeid med frivillig sektor er gjennomgående i flere av hovedsatsningsområdene i Regionplan 2030, og en tydelig strategi vil bidra til at vi sammen kan nå hovedmålet i Regionplan 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Målgruppen for strategien er folk som jobber med frivillighet i kommuner, i frivillighetssentraler og i de frivillige organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene på frivillig sektor. 

I forbindelse med strategien er det også inngått en intensjonsavtale mellom Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge om samarbeid for å løfte og styrke frivillig sektor i Agder.

Vedlegg til strategien og en oppsummering av den politiske behandlingen kan lastes ned her:

Kunnskapsgrunnlag og medvirkning (PDF, 705 kB)

Særutskrift av den politiske behandlingen (PDF, 472 kB)

Til toppen