Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020

Handlingsplanen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2011. Målet med handlingsplanen er at Vest-Agder skal ha en ansvarlig arkivsektor preget av en helhetlig forvaltning med balanse i fordelingen av offentlige og private arkiver og den geografiske spredningen.

Strategien er at Vest-Agder fylkeskommune skal garantere bevaringen av viktige private arkiver i landsdelen som dokumenterer samfunnsutviklingen innenfor privat næringsvirksomhet, samt de frivillige organisasjonene.

Handlingsplanen kan lastes ned her:

Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 (PDF, 3 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne handlingsplanen. 

Etter etableringen av Agder var det ønskelig og behov for å evaluere og vurdere endringer i arkiv- og museumsstrukturen i Agder. Dette arbeidet startet opp i 2021 og vil pågå til første halvår 2024.

Det er blitt etablert en arbeidsgruppe for denne prosessen. Arbeidsgruppen for arkiv- og museumsstrukturen ferdigstilte mandatet for utredningen av den framtidige arkiv- og museumsstrukturen i juni 2022. Agder fylkeskommune og samtlige eierkommuner har behandlet mandatet administrativt og / eller politisk, og har samlet sluttet seg til mandatet for utredningen. Fylkestinget behandlet saken i møte 25.10.2022 . Den politiske prosessen med å behandle mandatet hos alle eierne ble avsluttet februar 2023. Etter at alle eierne hadde sluttet seg til mandatet, har arbeidet med utredningen startet opp. Planen for denne prosessen er at hele 2023 går med til å utrede saken. Når utredningen er ferdigstilt og har konkludert med en anbefaling vil det bli en høringsfase, og deretter vil det bli en politisk behandling hos samtlige eiere første halvår 2024.