Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)

Gjennom en internasjonal avtale (Bern-konvensjonen) har Norge påtatt seg en klar forpliktelse til å ta vare på villreinen. Denne regionale planen er et ledd i dette arbeidet.

I dag utgjør villreinen i Norge siste rest av denne arten i Europa, og heiområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei er utgjør dermed de sørligste fjellområdene i Europa med intakte høyfjellssystemer som inkluderer villrein.

I løpet av de siste 20-30 årene er verdens samlede villreinbestand redusert med om lag 40 %, og villreinen er sårbar for utrydning globalt. I Norsk rødliste for arter fra 2021 ble villreinen for første gang vurdert som truet. Den største trusselen mot villreinen i Norge er økende fragmentering av villreinens leveområder. De tidligere sammenhengende villreinstammene i Norge lever i dag i 23 mer eller mindre oppdelte villreinområder. Det er økt fokus på arealforvaltning som en viktig strategi for å ta vare på villreinen som art på lang sikt.

Hovedmålet med Heiplanen er at det fastsettes en klar grense for et Nasjonalt villreinområde (NVO) som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider. Det skal fastsettes retningslinjer og føringer for en helhetlig arealforvaltning i området som også ivaretar lokalsamfunnenes behov for en langsiktig positiv utvikling.

Planen består av:

  • et plandokument som oppgir mål, prinsipper og retningslinjer for forvaltningen av området, og planens virkning/konsekvenser, samt en handlingsdel for gjennomføring av planens intensjoner
  • et plankart med grense for Nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Planen kan lastes ned her:

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)  (PDF, 11 MB)

Fylkestingene i Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylkeskommuner har godkjent handlingsprogrammet 2020 – 2023 i juni 2020 og sikret et økonomisk og administrativt spleiselag for å få gjennomført prosjektene og tiltakene. Handlingsprogrammet kan lastes ned her:

Handlingsprogrammet 2020-2023 for Heiplanen (PDF, 2 MB)

Til toppen