Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021

Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et langsiktig perspektiv. 

Vannregion Agder består av Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland. I vannregion Agder er det 2104 vannforekomster, av disse er 1658 i risiko for ikke å oppnå god eller svært god miljøtilstand i perioden 2016 – 2021, det vil si ca 80 %. Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er: Krypsiv, vannkraftregulering, forurensede sedimenter, fremmede arter, andre fysiske inngrep i vassdrag, avløpsutslipp fra spredt bebyggelse og renseanlegg, avrenning fra landbruk, avrenning fra tette flater i byer/tettsteder/industriområder og eutrofiering av kysten. I denne planperiode, 2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder: Krypsiv, forsuring, vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter.  

Planen kan lastes ned her:

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021 (PDF, 7 MB)

Tilhørende regionalt tiltaksprogram kan lastes ned her:

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder for 2016-2021 (PDF, 3 MB)

Arbeidet med revisjonen av gjeldende plan fra 2016 er i gang. Planforslaget har vært på høring med frist 17. juni 2021.

Planen forventes vedtatt mars 2022.

Ytterlige dokumenter til nedlasting:

Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg (PDF, 4 MB)

Hovedutfordringer i Agder vannregion (PDF, 3 MB)

Oppdatert planprogram vannregion Agder 2022-2027 (PDF, 2 MB)

Justert rammeplan 2020-2022 (PDF, 138 kB)

Lenke til Agder vannregion på den nasjonale vannportalen

Til toppen