Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)

Gjennom en internasjonal avtale (Bern-konvensjonen) har Norge påtatt seg en klar forpliktelse til å ta vare på villreinen. Denne regionale planen er et ledd i dette arbeidet.

I dag utgjør villreinen i Norge siste rest av denne arten i Europa, og heiområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei er utgjør dermed de sørligste fjellområdene i Europa med intakte høyfjellssystemer som inkluderer villrein.

I løpet av de siste 20-30 årene er verdens samlede villreinbestand redusert med om lag 40 %, og villreinen er sårbar for utrydning globalt. I Norsk rødliste for arter fra 2021 ble villreinen for første gang vurdert som truet. Den største trusselen mot villreinen i Norge er økende fragmentering av villreinens leveområder. De tidligere sammenhengende villreinstammene i Norge lever i dag i 23 mer eller mindre oppdelte villreinområder. Det er økt fokus på arealforvaltning som en viktig strategi for å ta vare på villreinen som art på lang sikt.

Hovedmålet med Heiplanen er å fastsettes en klar grense for et Nasjonalt villreinområde (NVO) som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider. Det skal fastsettes retningslinjer og føringer for en helhetlig arealforvaltning i området som også ivaretar lokalsamfunnenes behov for en langsiktig positiv utvikling.

Planen består av:

  • et plandokument som oppgir mål, prinsipper og retningslinjer for forvaltningen av området, og planens virkning/konsekvenser, samt en handlingsdel for gjennomføring av planens intensjoner
  • et plankart med grense for Nasjonalt villreinområde og andre hensynssoner, med tilhørende retningslinjer for arealbruk.

Det er også blitt vedtatt et handlingsprogram til planen.