Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Agder fylkeskommune varsler oppstart av arbeidet med følgende tre regionale planer og har sendt utkast til planprogrammene på høring:

  • Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
  • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
  • Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050

Svarfrist for høringen er fredag 10. desember.

Agder fylkeskommune har sendt forslag til Studentstrategi Agder 2030, og forslag til strategiens første handlingsprogram (2022-2025), på høring.

Målgruppen for Studentstrategi Agder 2030 er regionale aktører innen offentlig og privat sektor, næringsliv og utdanningssektoren.

Fristen for å gi innspill er forlenget til  2. desember 2021.

Til toppen