Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Agder fylkeskommune inviterer kommuner og interkommunale politiske råd / regionråd i Agder til å gi innspill til forslag til tannhelsetrategi 2021-2024. Høringsfristen er 24. mai 2021.

Agder fylkeskommune har sendt forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion med tiltaksprogram og handlingsprogram på høring, og inviterer til innspill. Høringsfristen er 17. juni 2021.

Agder fylkeskommune har nå lagt forslag til felles TT-ordning for Agder ut på høring. 

Kommunene og brukerorganisasjonene er særlig inviterte, men alle som ønsker kan sende oss høringssvar.
Fristen for å svare på høringen er 1. mai 2021.

Til toppen