Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024

Regionplan Agder 2030 har som hovedmål å utvikle Agder til å bli miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig i 2030. Handlingsprogram for fylkesveg inneholder investeringsplan og -rammer for fylkesvegene. Etter fylkessammenslåingen utarbeides det et nytt, felles handlingsprogram for fylkesveg. Det var planlagt å vedta dette i 2020 for årene 2021-2024. På grunn av korona-pandemien vedtok fylkestinget at det utarbeides en tiltakspakke for investeringstiltak for 2020 og 2021, og at handlingsprogrammet utsettes og først skal gjelde fra 2022.  Arbeidet med handlingsprogrammet vil fortsette, men det vil ikke bli lagt opp til å fatte vedtak om handlingsprogrammet før i 2021.

Kommuner på Agder, Fylkesmannen i Agder, Agder kollektivtrafikk AS og NHO Agder er invitert til å fremme konkrete ønsker og behov for sin kommune/region til nytt handlingsprogram for fylkesveg. Innspillene må være prioritert og forventet effekt av foreslåtte tiltak kort begrunnet.
For å kunne utarbeide forslag til nytt Handlingsprogram for fylkesveg og få det behandlet i fylkestinget i oktober 2020, settes svarfristen til 1. april 2020. Kommunene har fått utsatt frist til 20. mai 2020 på grunn av utfordringer i forbindelse med korona-viruset, se lenke til eget brev under. For kommuner som ønsker å behandle prioriteringen politisk ber vi om å få oversendt saksfremlegget når dette er klart, for bruk i det innledende arbeidet med vurdering av fylkesvegprosjekter. 

Brev til kommunene med informasjon om utsatt høringsfrist på grunn av korona (25.3.20) (PDF, 278 kB).

Fristen for innspill til handlingsprogrammet 20. mai opprettholdes, men kan ved behov søkes forlenget.

Konkret ber vi om:

  • samlet liste over ønskede enkeltprosjekter, herunder gang- og sykkelvegprosjekter, der tiltak i eksisterende handlingsprogram for Aust- og Vest-Agder, samt nye ønsker er vurdert. Listen må være prioritert.
  • oversendelse av gjeldende trafikksikkerhetsplan for kommunen
  • beskrivelse av fylkesvegstrekninger eller -punkter som har utbedringsbehov av særlig betydning for næringslivets transporter, herunder flaskehalser
  • beskrivelse av fylkesvegstrekninger eller -punkter som er utsatt for oversvømmelse eller flom som kan isolere deler av samfunnet

Se invitasjonen for mer informasjon om hva vi ønsker innspill til:

Invitasjon til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg (PDF, 68 kB)

Til toppen