Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 vedtok Agder fylkesting at det skal utarbeides en ny regional plan for handel og senterstruktur i Agder og at arbeidet skal starte i 2021.

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt følgende to planer som kommunene i Agder og statlige myndigheter skal legge til grunn i sin planlegging:

For tidligere Aust-Agder: Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (vedtatt 2015)

For tidligere Vest-Agder: Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (vedtatt 2003)

Utarbeidelse av en ny plan for hele Agder skal harmonisere poltikken for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Agder.

I tråd med Regionplan Agder 2030 bør en ny plan for handel og senterstruktur ha fokus på attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygdesentrene.

I utarbeidelsen av planen er det viktig å samarbeide med kommuner, regionråd, staten og næringslivet. Det legges opp til at planarbeidet gjennomføres fra 2021 til 2023.

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder må ses i sammenheng med regional plan for Kristiansandsregionen (vedtatt i 2020 og under ny revidering), areal- og transportplan for arendalsregionen (vedtatt i 2019) og utarbeidelsen av ny regional plan for mobilitet (under utarbeidelse).

Tidslinje og status for planarbeidet:

Intern prosessforberedelse

Intern oppstart for å meisle ut planprosessen.

05.01.2021

Fylkestinget vedtar utarbeidelse av regional plan for senterstruktur og handel i Agder

20.10.2020
Til toppen