Regionplan Lister 2030

Regionplan Lister 2030 blir tredje generasjons plan for utvikling av Listerregionen vest i Agder. Planen omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 2030 være et redskap for økt samskaping og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister. Det er behov for å synliggjøre, utdype og konkretisere forhold som har større betydning lengst vest i Agder, i en region med mindre bykommuner og distriktskommuner.

Dette har skjedd så langt:

Planprogrammet for denne planprosessen ble vedtatt i Vest-Agder fylkesting 17. desember 2019, og planarbeidet vil pågå i 2020. Planprogrammet beskriver hva som er formålet med planen, sentrale utviklingstrekk for Listerregionen, hvordan planprosessen er organisert samt fremdriftsplan, og hvordan en kan medvirke.

Last ned planprogrammet her (PDF, 2 MB)

Som første større medvirkningsarena ble det i september 2019 arrangert en ungdomskonferanse på Kvinesdal kulturhus. Du kan laste ned en oppsummerende rapport fra konferansen under:

Rapport fra ungdomskonferansen (PDF, 2 MB)

28. januar 2020 ble det arrangert en oppstartskonferanse for planarbeidet på Lyngdal kulturhus, der styringsgruppen, prosjektgruppen og de fire tematiske arbeidsgruppene for planarbeidet ble samlet for første gang. Informasjon fra arrangementet finner du på nettsiden til Listersamarbeidet: Oppstartskonferansen

30. og 31. januar ble det dialog med eldrerådene og rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse fra de seks Lister kommuner på Rosfjord. Informasjon om disse møtene finner du på nettsiden til Listersamarbeidet: Dialogmøte med kommunale råd i Lister

Oppsummering av dialogen med de kommunale eldrerådene i Lister (PDF, 34 kB)

Oppsummering av dialogen med de kommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse i Lister (PDF, 35 kB)

4. februar møttes formannskapene fra de seks kommunene på Lister til det årlige Listertinget. Første havdelen av dagen ble viet Regionplan Lister 2030. Mer informasjon finner du på nettsiden til Listersamarbeidet: Listertinget 2020

Oppsummering av Listertingets innspill til planen (PDF, 264 kB)

Hvordan sikre medvirkning når en ikke kan møtes fysisk?

Det var planlagt å arrangere ulike arenaer for medvirkning. På grunn av korona-situasjonen må vi tenke nytt, fordi medvirkningen i all hovedsak må skje digitalt. Dette stiller oss foran noen utfordringer, fordi det ikke er like lett å nå alle grupper på digitale arenaer.

24. mars var det f. eks. planlagt en konferanse for de seks ungdomsrådene i Lister. På grunn av korona-situasjonen måtte vi i løpet av kort tid gjøre konferansen om til en "digital konferanse". Takket være et godt samarbeid med engasjerte ungdommer, KS Agder og Listersamarbeidet ble det mulig å samle 50 deltakere på denne digitale medvirkningsarenaen. I tillegg til ungdommene selv var blant andre også ordførerne fra Lister med.

Last ned rapporten fra samlingen for ungdomsrådene 24. mars 2020 (PDF, 2 MB)

23. april gjentok vi suksessen med "Kvinnespranget", en digital  konferanse spesielt for kvinner i Lister-regionen, siden kvinner også er blant gruppene som skulle vies spesiell oppmerksomhet i denne planprosessen.

Last ned rapporten fra Kvinnespranget (PDF, 2 MB)

4. mai markerte vi at vi har kommet "trekvartveis" i planprosessen. Det bli igjen gjennomført en digital konferanse, der en i første del hadde fokus på muligheter for regionen når der gjelder industriell symbiose og sirkulærøkonomi, mens andre del besto av en statuspresentasjon fra de fire tematiske arbeidsgruppene for Regionplan Lister 2030. 

Last ned rapporten fra trekvartveiskonferansen (PDF, 652 kB)

Kalundborg symbiosis - et offentlig-privat samarbeid om ressurser:  Presentasjon (PDF, 4 MB) - Opptak

Universitetets rolle for å utvikle industriell symbiose i en region:  Presentasjon (PDF, 2 MB) - Opptak

Eyde-klyngen: Industriell symbiose og bærekraftig næringsutvikling:  Presentasjon (PDF, 8 MB) - Opptak

Industriell symbiose - utviklingsmuligheter fornybar energi på Lister:  Presentasjon (PDF, 5 MB) - Opptak

Bærekraftig utvikling i videregående opplæring:  Presentasjon (PDF, 2 MB) - Opptak

Fire tematiske arbeidsgrupper

Det ble etablert fire tematiske arbeidsgrupper som dekker de fem hovedsatsingsområdene i planen. Disse har mellom slutten av januar og midten av juni utarbeidet forslag til innhold i planen på sine tema. 

  • Arbeidsgruppe 1: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur
  • Arbeidsgruppe 2: Verdiskaping, bærekraft og likestilling
  • Arbeidsgruppe 3: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet
  • Arbeidsgruppe 4: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon

Arbeidsgruppene var satt sammen av henholdsvis én representant fra hver av de seks Lister-kommunene, én representant fra Fylkesmannen/regional stat, og én fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har hatt sekretærfunksjon i arbeidsgruppene.

Orientering om planen for kommunepolitikerne

I juni fikk alle seks kommunestyrene en orientering om planen og mulighet for innspill. 

Dette skjer videre:

Det jobbes nå med å utarbeide et utkast til plan og handlingsprogram med tiltak, basert på det som de tematiske arbeidsgruppene har levert, og alle innspillene som kom underveis i planprosessen. Utkastet vil bli behandlet i fylkesutvalget i september. Etter det blir utkastet sendt på høring til både Lister-kommunene og en rekke andre aktører.

Det er lagt opp til at Regionplan Lister 2030, samt handlingsprogram med tiltak, sluttbehandles og vedtas i fylkestinget i midten av desember. 

Til toppen