Regionplan Lister 2030

Regionplan Lister 2030 blir tredje generasjons plan for utvikling av Listerregionen vest i Agder. Planen omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 2030 være et redskap for økt samskaping og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister. Det er behov for å synliggjøre, utdype og konkretisere forhold som har større betydning lengst vest i Agder, i en region med mindre bykommuner og distriktskommuner.

Dette har skjedd så langt:

Planprogrammet for denne planprosessen ble vedtatt i Vest-Agder fylkesting 17. desember 2019, og planarbeidet vil pågå i 2020. Planprogrammet beskriver hva som er formålet med planen, sentrale utviklingstrekk for Listerregionen, hvordan planprosessen er organisert samt fremdriftsplan, og hvordan en kan medvirke.

Last ned planprogrammet her (PDF, 2 MB)

Som første større medvirkningsarena ble det i september 2019 arrangert en ungdomskonferanse på Kvinesdal kulturhus. Du kan laste ned en oppsummerende rapport fra konferansen under:

Rapport fra ungdomskonferansen (PDF, 2 MB)

28. januar 2020 ble det arrangert en oppstartskonferanse for planarbeidet på Lyngdal kulturhus, der styringsgruppen, prosjektgruppen og de fire tematiske arbeidsgruppene for planarbeidet ble samlet for første gang. Informasjon fra arrangementet finner du på nettsiden til Listersamarbeidet: Oppstartskonferansen

30. og 31. januar ble det dialog med eldrerådene og rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse fra de seks Lister kommuner på Rosfjord. Informasjon om disse møtene finner du på nettsiden til Listersamarbeidet: Dialogmøte med kommunale råd i Lister

Oppsummering av dialogen med de kommunale eldrerådene i Lister (PDF, 34 kB)

Oppsummering av dialogen med de kommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse i Lister (PDF, 35 kB)

4. februar møttes formannskapene fra de seks kommunene på Lister til det årlige Listertinget. Første havdelen av dagen ble viet Regionplan Lister 2030. Mer informasjon finner du på nettsiden til Listersamarbeidet: Listertinget 2020

Oppsummering av Listertingets innspill til planen (PDF, 264 kB)

Hvordan sikre medvirkning når en ikke kan møtes fysisk?

Det var planlagt å arrangere ulike arenaer for medvirkning. På grunn av korona-situasjonen må vi tenke nytt, fordi medvirkningen i all hovedsak må skje digitalt. Dette stiller oss foran noen utfordringer, fordi det ikke er like lett å nå alle grupper på digitale arenaer.

24. mars var det f. eks. planlagt en konferanse for de seks ungdomsrådene i Lister. På grunn av korona-situasjonen måtte vi i løpet av kort tid gjøre konferansen om til en "digital konferanse". Takket være et godt samarbeid med engasjerte ungdommer, KS Agder og Listersamarbeidet ble det mulig å samle 50 deltakere på denne digitale medvirkningsarenaen. I tillegg til ungdommene selv var blant andre også ordførerne fra Lister med.

Last ned rapporten fra samlingen for ungdomsrådene 24. mars 2020 (PDF, 2 MB)

23. april gjentok vi suksessen med "Kvinnespranget", en digital  konferanse spesielt for kvinner i Lister-regionen, siden kvinner også er blant gruppene som skulle vies spesiell oppmerksomhet i denne planprosessen.

Last ned rapporten fra Kvinnespranget (PDF, 2 MB)

4. mai markerte vi at vi har kommet "trekvartveis" i planprosessen. Det bli igjen gjennomført en digital konferanse, der en i første del hadde fokus på muligheter for regionen når der gjelder industriell symbiose og sirkulærøkonomi, mens andre del besto av en statuspresentasjon fra de fire tematiske arbeidsgruppene for Regionplan Lister 2030. 

Last ned rapporten fra trekvartveiskonferansen (PDF, 652 kB)

Last ned presentasjon "Kalundborg symbiosis - et offentlig-privat samarbeid om ressurser" (PDF, 4 MB)

Last ned presentasjonen "Universitetets rolle for å utvikle industriell symbiose i en region" (PDF, 2 MB)

Last ned presentasjon "Eyde-klyngen: Industriell symbiose og bærekraftig næringsutvikling" (PDF, 8 MB)

Last ned presentasjon "Industriell symbiose - utviklingsmuligheter fornybar energi på Lister" (PDF, 5 MB)

Last ned presentasjon "Bærekraftig utvikling i videregående opplæring" (PDF, 2 MB)

Dette skjer videre:

Fra midten av mai til midten av juni vil planarbeidet forankres ytterligere i Lister-kommunene ved at kommunestyrene i de seks kommunene vil få en orientering og mulighet for å gi innspill.

Fire tematiske arbeidsgrupper

Det er etablert fire tematiske arbeidsgrupper som dekker de fem hovedsatsingsområdene i planen. Disse skal fram midten av juni utarbeide forslag til innhold i planen. Også her måtte møteformen endres fra fysiske møter til digitale møter.

  • Arbeidsgruppe 1: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur
  • Arbeidsgruppe 2: Verdiskaping, bærekraft og likestilling
  • Arbeidsgruppe 3: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet
  • Arbeidsgruppe 4: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon

Hver arbeidsgruppe har ansvar for å levere tekst til plandokumentet og forslag til tiltak til handlingsprogrammet på sitt plantema, innen 14. juni 2020.

Arbeidsgruppene er satt sammen av henholdsvis én representant fra hver av de seks Lister-kommunene, én representant fra Fylkesmannen/regional stat, og én fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har sekretærfunksjon i arbeidsgruppene.

Til toppen