Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024

Regionplan Agder 2030 har som hovedmål å utvikle Agder til å bli miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig i 2030. Handlingsprogram for fylkesveg inneholder investeringsplan og -rammer for fylkesvegene. Etter fylkessammenslåingen utarbeides det et nytt, felles handlingsprogram for fylkesveg. Det var planlagt å vedta dette i 2020 for årene 2021-2024. På grunn av korona-pandemien vedtok fylkestinget at det utarbeides en tiltakspakke for investeringstiltak for 2020 og 2021, og at handlingsprogrammet utsettes og først skal gjelde fra 2022.  Arbeidet med handlingsprogrammet vil fortsette, men det vil ikke bli lagt opp til å fatte vedtak om handlingsprogrammet før i juni 2021.

Kommuner på Agder, Fylkesmannen i Agder, Agder kollektivtrafikk AS og NHO Agder ble i 2020 invitert til å fremme konkrete ønsker og behov for sin kommune/region til nytt handlingsprogram for fylkesveg. Innspillene skulle være prioritert og forventet effekt av foreslåtte tiltak kort begrunnet. Svarfristen på dette ble på grunn av koronapandemien utsatt til 20. mai. Sommeren og høsten 2020 ble brukt til å gjennomgå og registrere ønskene, sammen med faglige ønsker som fylkeskommunen selv har registrert behov for å gjennomføre.

Brev til kommunene med informasjon om utsatt høringsfrist på grunn av korona (25.3.20) (PDF, 278 kB).

Konkret ble det bedt om innspill på:

  • samlet liste over ønskede enkeltprosjekter, herunder gang- og sykkelvegprosjekter, der tiltak i eksisterende handlingsprogram for Aust- og Vest-Agder, samt nye ønsker er vurdert. Listen må være prioritert.
  • oversendelse av gjeldende trafikksikkerhetsplan for kommunen
  • beskrivelse av fylkesvegstrekninger eller -punkter som har utbedringsbehov av særlig betydning for næringslivets transporter, herunder flaskehalser
  • beskrivelse av fylkesvegstrekninger eller -punkter som er utsatt for oversvømmelse eller flom som kan isolere deler av samfunnet

Det er opprettet en egen referansegruppe med politiske representanter fra hovedutvalg for samferdsel, som skal følge arbeidet med å utarbeide nytt Handlingsprogram for fylkesveg.  

Nytt Handlingsprogram for fylkesveg planlegges vedtatt i juni 2021.

Kontakt: Lasse Moen Sørensen (Lasse.Moen.Sorensen@agderfk.no)

Til toppen