Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt høsten 2019 og arbeidet med å lage et handlingsprogram for 2020-2023 er i gang. Fylkesutvalget har bedt kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder om å komme med innspill til hvilke mål i Regionplan Agder 2030 som skal prioriteres i den neste fireårsperioden. 

I innspillsrunden som ble gjennomført våren 2020 (fase 1) innhentet vi innspill om hvilke mål og veier til målet (strategier) som bør prioriteres i den kommende fireårsperioden for at vi skal nå målet om at Agder skal bli et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår i 2030.

Deretter ble det jobbet med å detaljere og forankre forslag til tiltak til handlingsprogrammet med utgangspunkt i de innspillene som er kommet inn i fase 1. Her la fylkeskommunen vekt på at tiltakene utarbeides i et samarbeid mellom alle som vil ha en rolle i gjennomføringen. Det ble derfor etter sommeren invitert til flere digitale arbeidsverksteder for å jobbe med konkretisering av tiltakene som skal inn i handlingsprogrammet.  Målgruppen var representanter for kommuner (ved kommunedirektør / rådmann, plansjef eller tilsvarende), regionråd, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder. Arbeidsverkstedene var basert på de tre gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030.

Veien videre

Fylkesutvalget vedtok på møtet den 6. oktober at det skal jobbes videre med handlingsprogrammet. Politikerne ønsker at aktuelle samarbeidsaktører involveres i utformingen av tiltakene, slik at handlingsprogrammet er godt forankret i regionen.

Til toppen