Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen

Arbeidet med regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (BAT-planen) har pågått gjennom hele 2022. Utkast til plan og disposisjon til handlingsprogram har vært på høring og offentlig ettersyn fra 16. desember 2022 til 31. mars 2023. Fylkeskommunen vil nå gå gjennom høringsinnspillene og lage et nytt planforslag. Det tas sikte på at fylkestinget vedtar planen i juni 2023. 

Formålet med BAT-planen er å fremme en bærekraftig by- og stedsutvikling i hele regionen. Verdiskapingen skal styrkes samtidig som arealforbruket og transportarbeidet effektiviseres og klimagassutslippene reduseres. Natur, matjord og kulturmiljøer skal sikres. Til sammen vil dette fremme folkehelse og gode levekår. Et hovedgrep i planen er å satse på at hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal komme i prioriterte by-, kommune- og lokalsentre, gjennom transformasjon og fortetting.

FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet. Planleggingen må legge til rette for en utvikling som tar vare på behovene til mennesker som lever i regionen i dag, uten å ødelegge mulighetene for at framtidige generasjoner kan få dekket sine behov. Planen skal legge vekt på å avveie den miljømessige, den sosiale og den økonomiske dimensjonen i bærekraftsmålene, i tråd med utfordringsbildet i regionen. Større oppmerksomhet rundt naturkrise og bærekraftig arealforvaltning gjør at den miljømessige dimensjonen må vektlegges mer enn tidligere.

Planen tar utgangspunkt i Regionplan Agder 2030, og planens hovedmål:

«Utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.»

BAT-planen gjelder kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla, og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. plan- og bygningsloven §8-2).  Gjennom felles målbilder, strategier og retningslinjer mot 2050 skal planen bidra til kloke valg som styrker regionen og skaper god, bærekraftig utvikling på tvers av kommunegrensene.

Medvirkning i planprosessen har delvis skjedd i samarbeid med de to parallelle regionale planprosessene. De seks kommunene og aktuelle statlige etater har vært koplet tett på arbeidet med BAT-planen gjennom deltakelse i tematiske arbeidsgrupper og administrativ referansegruppe. Det har også vært en politisk referansegruppe med fylkespolitikere og ordførere, og dialogmøter med folkevalgte i alle de seks kommunene. Handlingsprogram for BAT-planen vil bli utarbeidet som en del av høringsprosessen. Det legges opp til ungdomsmedvirkning.

Når den nye planen er vedtatt, vil den erstatte Regional plan for Kristiansansregionen.

Viktige endringer i høringsforslaget til ny plan er:

  • BAT-planen vil gjelde en større region siden også Lindesnes kommune er inkludert.
  • Større vekt på bærekraftig forvaltning av areal og natur.
  • «80/20-prinsippet» for vekst i boliger og arbeidsplasser legges til grunn.
  • Det legges opp til å starte arbeid med en inkluderende regional boligpolitikk.
  • Det foreslås regionale retningslinjer for parkering.

 

Tidslinje og foreløpig framdriftsplan for planarbeidet:

Prosjektledelsen og intern arbeidsgruppe starter arbeidet med kunnskapsgrunnlag og planprogram

Februar/mars 2021

15.02.2021

Dialog med de seks kommunene om mål og planprogram

April-august 2021

01.04.2021

Oppstartmelding og utkast til planprogram behandles av fylkestinget

Planprogrammet sendes på høring.

28.10.2021

Planprosess med deltakelse og bred medvirkning fra de seks kommunene

mars 2022 - desember 2022

02.03.2022

Fylkestinget fastsetter planprogrammet

03.05.2022

Politisk behandling av planutkastet

9. november - 14. desember

09.11.2022

Høring av planutkastet

16. desember 2022 til 31. mars 2023

16.12.2022

Politisk sluttbehandling og vedtak av planen

Mai - juni 2023

21.06.2023