Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 vedtok Agder fylkesting at ny revidering av regional plan for Kristiansandsregionen skal igangsettes så raskt som mulig. Planarbeidet sees i sammenheng med Regional plan for handel og senterstruktur og Regional plan for mobilitet i Agder.

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 (ATP-planen).

Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen skal erstatte ATP-planen fra 2011 som sist ble revidert i oktober 2020. Det er behov for å utarbeide ny plan fordi:

  • Kristiansandsregionen og ATP-samarbeidet i regionen har tidligere omfattet kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, og Vennesla. Nå har dette regionsamarbeidet fått Lindesnes kommune med på laget. Planens geografiske område og befolkning blir dermed et enda større tyngdepunkt i Agder.  Den nye kristiansandsregionen hadde 167 000 innbyggere i 2020. Det vil bety mye å legge til rette for samordnet og felles planlegging.
  • Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal åpner i 2022. Kjøretiden mellom byene vil da bli halvert til 25 minutter og knytte byene enda tettere sammen som bo- og arbeidsmarked.
  • Nullvekstmålet for personbiltrafikken er et viktig premiss for gjeldende ATP-plan. Det reviderte nullvekstmålet fra juni 2020 legges til grunn for det nye planarbeidet for den utvidede Kristiansandsregionen.

Formål:

Planen skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i kristiansandsregionen i perioden 2023-2035. Parisavtalen, FNs bærekraftsmål (spesielt målene 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn og 13. Stoppe klimaendringene) og Regionplan Agder 2030 skal være bærebjelker i planarbeidet.

Tidslinje og foreløpig framdriftsplan for planarbeidet:

Prosjektledelsen og intern arbeidsgruppe starter arbeidet med kunnskapsgrunnlag og planprogram

Februar/mars 2021

15.02.2021

Dialog med de seks kommunene om mål og planprogram

April-august 2021

01.04.2021

Oppstartmelding og utkast til planprogram behandles av fylkestinget

Planprogrammet sendes på høring.

29.10.2021

Fylkestinget fastsetter planprogrammet

01.03.2022

Planprosess med deltakelse og bred medvirkning fra de seks kommunene

mars 2022 - desember 2022

02.03.2022
Til toppen