Regional plan for mobilitet

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 (se lenke under) vedtok Agder fylkesting at det skal utarbeides en ny regional plan for mobilitet Agder. 

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Agder fylkeskommune har startet det interne arbeidet med planen. Mer informasjon om planprosessen blir lagt ut på denne siden fortløpende.

Bakgrunn og hensikt med Regional plan for mobilitet

Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. Hvis noe er mobilt, så er det lett å flytte. I vår sammenheng handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør, når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreiser seg om både personer, varer og gods.

Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Kort sagt; klimautslippene skal ned og levekårene skal opp.

Klimagassutslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Transport står for den største andelen av utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke verdiskapingen.

Regional plan for mobilitet skal ta for seg fylkeskommunens samlede ansvar og satsing innenfor mobilitet. Den skal være et nyttig verktøy for å se ulike mobilitetsløsninger og virkemidler i sammenheng, samt prioritere riktige løsninger innenfor begrensede midler. Planen kan også bli et styringsverktøy i fylkeskommunens oppfølging av temaet mobilitet i kommunene. Videre er det i etterkant av fylkessammenslåingen behov for revisjon og opprydding i planer og strategier på området.

God medvirkning

I prosessen med å utarbeide Regional plan for mobilitet vil Agder fylkeskommune sørge for god medvirkning fra berørte parter, i tråd med Plan- og bygningsloven.

Regional plan for mobilitet vil erstatte følgende planer/strategier:

Regional plan for mobilitet må sees i sammenheng med:

Tidslinje og foreløpig framdriftsplan for planarbeidet:

Oppstart av arbeid med planprogram

02.11.2020

Høring av planprogrammet

Høringsperiode 29. oktober til 10. desember

29.10.2021

Vedtak av planprogrammet i fylkestinget

01.03.2022

Høring av planutkastet

Høringsperiode: oktober 2022 til januar 2023

28.10.2022

Vedtak av regional plan for mobilitet

25.04.2023
Til toppen