Regional plan for mobilitet

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 (se lenke under) vedtok Agder fylkesting at det skal utarbeides en ny regional plan for mobilitet Agder. 

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Arbeidet med med regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 er i gang. Planprogrammet, som gir informasjon om gjennomføringen av planprosessen, er blitt vedtatt av Agder fylkesting 4. mai 2022. Det er allerede blitt gjennomført en rekke medvirkningsprosesser med blant politikere, ungdom, fagfolk fra kommuneadministrasjonene, og andre. Medvirkningsprosessene vil fortsette til cirka slutten av september 2022. 

Planprogrammet og andre aktuelle dokumenter kan du laste ned her:

Planprogrammet for regional plan for mobilitet, fastsatt av fylkestinget 4. mai 2022 (PDF, 910 kB)

Særutskrift fra den politiske behandlingen av planprogrammet (PDF, 193 kB)

Oppsummering av høringsuttalelsene til planprogrammet, med vurdering (PDF, 295 kB)

Alle høringsuttalelser i originalversjon (PDF, 17 MB)

Bakgrunn og hensikt med regional plan for mobilitet

Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. Hvis noe er mobilt, så er det lett å flytte. I vår sammenheng handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør, når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreiser seg om både personer, varer og gods.

Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Kort sagt; klimautslippene skal ned og levekårene skal opp.

Klimagassutslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Transport står for den største andelen av utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke verdiskapingen.

Regional plan for mobilitet skal ta for seg fylkeskommunens samlede ansvar og satsing innenfor mobilitet. Den skal være et nyttig verktøy for å se ulike mobilitetsløsninger og virkemidler i sammenheng, samt prioritere riktige løsninger innenfor begrensede midler. Planen kan også bli et styringsverktøy i fylkeskommunens oppfølging av temaet mobilitet i kommunene. Videre er det i etterkant av fylkessammenslåingen behov for revisjon og opprydding i planer og strategier på området.

God medvirkning

I prosessen med å utarbeide Regional plan for mobilitet vil Agder fylkeskommune sørge for god medvirkning fra berørte parter, i tråd med Plan- og bygningsloven.

Regional plan for mobilitet vil erstatte følgende planer/strategier:

Regional plan for mobilitet må sees i sammenheng med:

Tidslinje og foreløpig framdriftsplan for planarbeidet:

Oppstart av arbeid med planprogram

02.11.2020

Høring av planprogrammet

Høringsperiode 28. oktober til 10. desember 2021 (15. februar 2022 for kommuner)

28.10.2021

Vedtak av planprogrammet i fylkestinget

03.05.2022

Høring av planutkastet

Høringsperiode: desember 2022 til mars 2023

16.12.2022

Vedtak av regional plan for mobilitet

14.06.2023
Til toppen