Forslag til regional plan for mobilitet er på høring

Svarfrist er 31. mars 2023.

Se mer på denne siden: Høring: Forslag til tre regionale planer

Regional plan for mobilitet

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 vedtok Agder fylkesting at det skal utarbeides en regional plan for mobilitet Agder. Dette arbeidet er nå godt i gang og det foreligger nå et planforslag som, i disse dager, er ute på høring.

Forslag til regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 er utarbeidet basert både på tilbakemeldinger fra medvirkningsmøter, faglige utredninger og analyser. De tre dimensjonene av bærekraft; miljømessig, sosial og økonomisk, er gjennomgående perspektiv i planen. Den er utformet som en konkret regional plan som kan bidra til handling.

Målet med planen er: «Sammen gjør vi reisen enkel, trygg og grønn». Dette har vi igjen delt inn i fire delmål; en enklere reise, en tryggere reise, en grønnere reise og styrke samarbeidet. Tilknyttet delmålene er det 33 steg som viser hvordan vi kan nå målene innen 2033. Av de 33 stegene har vi pekt på syv prioriterte steg for de første seks årene, så anbefaler vi at denne prioriteringen vurderes på nytt for siste periode av planen.

Vedlagt planen er det 10 fagrapporter som inneholder utdypende faglig teori og hvor begrunnelsen for stegene og prioriteringene er nærmere beskrevet. Planen strekker seg over en 10-års periode, fra 2023 til 2033. Det første handlingsprogrammet vil ha en varighet på to år, 2023-2024, mens de etterfølgende handlingsprogrammene vil vare i fire år.

Fylkestinget vedtok 14. desember 2022 å legge planforslaget ut på høring med høringsfrist 31. mars 2023.

Barn og unges mobilitetsplan

Barn og unge på Agder har selv laget sin egen mobilitetsplan. Den består av ni råd til planleggere, politikere og voksne generelt. Disse rådene har blitt til gjennom samtaler, workshops og skriftlige tilbakemeldinger med et utvalg av barn og unge i fylkeskommunens eksisterende nettverk.

Planforslaget og andre aktuelle dokumenter kan du laste ned her:

Mobilitetsplanen (kommer)

Handlingsprogram (kommer)

Vedleggene (kommer)

Saksfremlegget (kommer)

Planprogrammet for regional plan for mobilitet, fastsatt av fylkestinget 4. mai 2022 (PDF, 910 kB)

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Bakgrunn og hensikt med regional plan for mobilitet

Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. Hvis noe er mobilt, så er det lett å flytte. I vår sammenheng handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør, når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreiser seg om både personer, varer og gods.

Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Kort sagt; klimautslippene skal ned og levekårene skal opp.

Klimagassutslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Transport står for den største andelen av utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke verdiskapingen.

Regional plan for mobilitet tar for seg regionens samlede ansvar og satsing innenfor mobilitet. Den skal være et nyttig verktøy for å se ulike mobilitetsløsninger og virkemidler i sammenheng, samt prioritere riktige løsninger innenfor begrensede midler. Planen vil også bli et styringsverktøy i fylkeskommunens oppfølging av temaet mobilitet i kommunene. Videre er det i etterkant av fylkessammenslåingen behov for revisjon og opprydding i planer og strategier på området.

Regional plan for mobilitet vil erstatte følgende planer/strategier:

Regional plan for mobilitet må sees i sammenheng med:

Tidslinje og foreløpig framdriftsplan for planarbeidet:

Oppstart av arbeid med planprogram

02.11.2020

Høring av planprogrammet

Høringsperiode 28. oktober til 10. desember 2021 (15. februar 2022 for kommuner)

28.10.2021

Vedtak av planprogrammet i fylkestinget

03.05.2022

Høring av planutkastet

Høringsperiode: 16. desember 2022 til 31. mars 2023

16.12.2022

Vedtak av regional plan for mobilitet

21.06.2023
Til toppen