Skolebruksplan for Agder

Drift av den videregående skolen er den klart største aktiviteten i Agder fylkeskommune, både målt i antall årsverk og penger. Av alle aktivitetene som fylkeskommunen driver er resultatene i den videregående opplæringen den viktigste faktoren for utvikling av levekårene på Agder.

Skolebruksplan Agder er et langsiktig arbeid for å utvikle strukturen på den videregående skolen i Agder til beste for elevene. Planen skal bidra til å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler som samlet og hver for seg gir et tilfredsstillende tilbud til hele Agders befolkning inkludert fylkets ansvar for voksenopplæring. Arbeidet skal gjennomføres med god medvirkning fra kommuner og arbeidsliv.

I en tidligere fase av arbeidet er det blitt gjennomført en kartlegging av kvalitet på dagens skolebygg, en vurdering av skolenes kapasitet og noen sentrale prinsipper for planlegging av fremtidig tilbudsstruktur.

Det videre arbeidet med skolebruksplanen gjennomføres som en langsiktig prosess for å effektivisere strukturen på den videregående skolen i Agder. Det vil si å jobbe for kontinuerlig å optimalisere forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter skolebygg, standarden på disse og byggenes innhold. 

Slik blir prosessen videre:

  • Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal jobbe videre med skolebruksplanen. Denne består av deltakere fra tillitsvalgte, samt områdene utdanning, eiendom, økonomi, analyse og plan i Agder fylkeskommune. Arbeidsgruppen skal kontinuerlig utrede og vurdere foreslåtte tiltak og anbefale prioritering og gjennomføring.
  • Skolebruksplanen utvikles som en strategiprosess med bred medvirkning fra egen organisasjon, kommuner, politikere, arbeidsliv og frivillig sektor.
  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse gjennomfører ett høringsmøte der aktuelle parter kommer med sine innspill til politisk behandling av skolebruksplanen.
  • Økonomiske rammer og finansiering av tiltak besluttes i det årlige budsjettarbeidet.

Se politisk sak for mer informasjon:

Politisk sak om skolebruksplanen (PDF, 469 kB)

Særutskrift politisk sak om prosjektoppstart (desember 2021) (PDF, 307 kB)

Til toppen