Skolebruksplan for Agder

Skolebruksplan Agder er et langsiktig arbeid for å utvikle strukturen på den videregående skolen i Agder til beste for elevene. Planen skal bidra til å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler som samlet og hver for seg gir et tilfredsstillende tilbud til hele Agders befolkning inkludert fylkets ansvar for voksenopplæring. Arbeidet skal gjennomføres med god medvirkning fra kommuner og arbeidsliv.

Drift av den videregående skolen er den klart største aktiviteten i Agder fylkeskommune, både målt i antall årsverk og penger. Av alle aktivitetene som fylkeskommunen driver er resultatene i den videregående opplæringen den viktigste faktoren for utvikling av levekårene på Agder.

I en tidligere fase av arbeidet er det blitt gjennomført en kartlegging av kvalitet på dagens skolebygg, en vurdering av skolenes kapasitet og noen sentrale prinsipper for planlegging av fremtidig tilbudsstruktur.

Det videre arbeidet med skolebruksplanen gjennomføres som en langsiktig prosess for å effektivisere strukturen på den videregående skolen i Agder. Det vil si å jobbe for kontinuerlig å optimalisere forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter skolebygg, standarden på disse og byggenes innhold. 

Videre organisering av arbeidet med skolebruksplanen

Det videre arbeidet med skolebruksplanen foreslås å organiseres på følgende måte, for å knytte arbeidet med skolebruksplan og tilbudsstruktur tettere sammen:

Analysegruppe: skal levere faste oppdaterte tall til skolebruksplanen og tilbudsstrukturen, og skal være et selvstendig organ som vurderer konsekvenser av endringer i samfunnet.

Arealgruppejobber på tvers av organisasjonen for å se på alle arealer som fylkeskommunen benytter.

Gruppe "skolebruksplanen": jobber strategisk med planlegging av skolebruk.

Gruppe "tilbudsstruktur": jobber med tilbudsstruktur.