Studentstrategi Agder 2030

Arbeidet med studentstrategi Agder 2030 er i gang. Hensikten med strategien er å bedre studenters velferd, øke Agders attraktivitet for nyutdannede og bedre nyttiggjøre seg av studenters kompetanse. Strategien skal belyse utfordringer og komme med forslag til konkrete tiltak. Studentene selv skal inkluderes i arbeidet.

Fylkestinget vedtok gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 at det skal utarbeides en strategi for studentenes velferd. Fylkesutvalget ga den 8. juni sin formelle tilslutning til oppstarten. Fylkesutvalget vedtok samtidig at strategiens tittel blir "Studentstrategi Agder 2030".

Studenter utgjør en stor gruppe unge i Agder, men faller likevel ofte utenfor definisjonen av ung som ender ved 24-års alderen. Målet med strategien er utvikle et verktøy som setter regionens studenter i sentrum som en viktig gruppe for å nå målene som er satt i Regionplan Agder 2030.

Studentstrategien er en oppfølging av studentmeldingen som Agder fylkeskommune utarbeidet i 2020. Studentmeldingen pekte på en rekke utfordringer: studenters helse, arbeidslivsrelevans i utdanningen og tilknytning til regionen og arbeidslivet.

Det er allerede blitt gjennomført flere innspillsmøter i mai. Studentene er blitt koblet på gjennom disse, samt egne møter gjennom studentrådene i Kristiansand og Grimstad. Næringsforeninger, studentsamskipnad, vertskommuner, studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og regionråd er invitert i prosessen.

Strategien skal følges opp med en egen handlingsdel. Første versjon av handlingsdelen utarbeides parallelt med studentstrategien. Rullering vil vurderes i sammenheng med rullering av handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 som har samme tidshorisont som studentstrategien.

Framdriftsplan:

Oppstartssak, studentinvolvering, intern orientering og eksterne innspillsmøter

Mars – mai

03.05.2021

Ferdigstilling av forslag til strategi

Juni – august

31.08.2021

Sende forslag til strategi på høring

September

28.09.2021

Høring

Oktober – november

15.10.2021

Endelig behandling i fylkestinget

14.12.2021
Til toppen