Studentstrategi Agder 2030 er på høring med frist 2. desember 2021

Forslag til Studentstrategi Agder 2030, og forslag til strategiens første handlingsprogram (2022-2025) er nå på høring. Se mer på denne siden: Høring Studentstrategi Agder 2030.

Studentstrategi Agder 2030

Arbeidet med studentstrategi Agder 2030 er i gang. Hensikten med strategien er utvikle et verktøy som setter regionens studenter i sentrum som en viktig gruppe for å nå målene som er satt i Regionplan Agder 2030. Strategien skal belyse utfordringer og komme med forslag til konkrete tiltak. Studentene selv skal inkluderes i arbeidet.

Fylkestinget vedtok gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 at det skal utarbeides en strategi for studentenes velferd. Fylkesutvalget ga den 8. juni sin formelle tilslutning til oppstarten. Fylkesutvalget vedtok samtidig at strategiens tittel blir "Studentstrategi Agder 2030".

Studentstrategien er en oppfølging av studentmeldingen som Agder fylkeskommune utarbeidet i 2020. Studentmeldingen pekte på en rekke utfordringer: studenters helse, arbeidslivsrelevans i utdanningen og tilknytning til regionen og arbeidslivet. Studentstrategien vil i en forlengelse av dette ha som mål å gi studenter i Agder en best mulig studietid og få flere nyutdannede til å arbeide og bosette seg i Agder etter endt utdanning

Det er allerede blitt gjennomført flere innspillsmøter i mai. Studentene er blitt koblet på gjennom disse, samt egne møter gjennom studentrådene i Kristiansand og Grimstad. Næringsforeninger, studentsamskipnad, vertskommuner, studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og regionråd er invitert i prosessen.

Strategien skal følges opp med et eget handlingsprogram. Første versjon av handlingsprogrammet utarbeides parallelt med studentstrategien. Rullering vil vurderes i sammenheng med rullering av handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 som har samme tidshorisont som studentstrategien.

Framdriftsplan:

Oppstartssak, studentinvolvering, intern orientering og eksterne innspillsmøter

Mars – mai

03.05.2021

Ferdigstilling av forslag til strategi

Juni – august

31.08.2021

Sende forslag til strategi på høring

07.09.2021

Høring

Utsatt høringfrist:

02.12.2021

Politisk sluttbehandling

I perioden 25. januar til 1. mars.

Det legges opp til at studentstrategien vedtas av fylkestinget 1./2. mars 2022.

01.03.2022
Til toppen