Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 til politisk behandling

Fylkeskommunen har de siste månedene hatt samtaler og fått gode innspill fra eksterne aktører til handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030. – Jeg er veldig imponert over arbeidet og pågangsmotet til våre samarbeidsaktører i Agder. Sammen skal vi nå målene vi har satt oss, sier fylkesdirektør for Regionplan 2030, Anita Henriksen.

I disse dager er handlingsprogrammet til Regionplan Agder til politisk behandling i hovedutvalgene i Agder fylkeskommune. Handlingsprogrammet skal så til endelig politisk behandling i fylkestingets møte 15. juni.

– Handlingsprogrammet er prioriteringsverktøyet for Regionplan Agder 2030. Det viser frem et spekter av arbeidet som foregår i regionen vår. Det skal inspirere og motivere til videre arbeid for å utvikle Agder til en bærekraftig region, sier rådgiver Camilla Thomassen.

Politisk behandling av handlingsprogrammet med dokumenter.

 

Julia Marie Naglestad for Agder fylkeskommune

  

 

Tiltak i handlingsprogrammet

Handlingsprogrammets og Regionplan Agders overordnede mål er at Agder skal være  en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. For å oppnå dette er det viktig å lykkes med å bruke det grønne skiftet til innovasjon og verdiskaping i privat og offentlig sektor.

Agder skal være en attraktiv region å bo i, jobbe i og besøke. Byene, tettstedene og bygdesentrene skal være trygge og attraktive steder med identitet og innovasjonskraft. Samtidig må vi bygge ut nødvendig infrastruktur for å bygge et fullelektrisk samfunn , og informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal gjøre det enkelt å velge den mest klimavennlige løsningen for innbyggerne og besøkende.

Handlingsprogrammet inneholder veldig mange god tiltak over hele Agder som vil bidra til å nå målene våre med både store og små initiativ, sier Thomassen.

Blant tiltakene er:

  • I Åseral kommune skal grunneier og reiselivsaktører  jobbe sammen med kommunen for at Bortelid skal bli en nullutslippsdestinasjon.
  • Agder symbiose jobber for å øke kunnskapen og se muligheter i en sirkulær økonomi der ressurser og produkter gjenbrukes.
  • Agder fylkeskommune skal sammen med en rekke samarbeidsaktører etablere et regionalt samarbeid innenfor mulighetene koblet til havvind.
  • Kristiansand kommune har etablert et program for å få flere i arbeid. En systematisk satsing skal sørge for øke sysselsettingsgraden i Agder. Programmet rettes mot ungt utenforskap og det jobbes for at programmet skal inngå i en regional satsing. 

Fakta om handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet gjelder for perioden 2021-2024 og er prioriteringsverktøyet for Regionplan Agder 2030. Den beskriver en rekke tiltak og satsinger som skal igangsettes for å følge opp målene i regionplanen.

Forslag til handlingsprogram er utarbeidet i nært samarbeid med flere av aktørene som kom med skriftlig innspill våren 2020. Det inneholder tiltak som fylkeskommunedirektøren ønsker å sette i gang og eksterne tiltak som bygger opp om det gode arbeidet som gjøres i Agder. Handlingsprogrammet er organisert rundt regionplanens tre gjennomgående perspektiver, for å sikre en helhetlig samfunnsutvikling:

• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
• Klima og miljø 
• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser

 

Julia Marie Naglestad for Agder fylkeskommune

  

 

Veien videre

Fylkeskommunen skal årlig vurdere om det er behov for å oppdatere handlingsprogrammet og neste oppdatering skal sees i sammenheng med regional samhandlingsstruktur og strategiske råd. De strategiske rådene skal igangsette og lede arbeidet i de tre forumene for samfunnsutvikling. Strategisk råd vil være sammensatt slik at det representerer hele Agder. Handlingsprogrammet blir prioriteringsverktøyet, og samfunnsforaene vil benyttes aktivt for å utarbeide og oppdatere handlingsprogrammet. De tre foraene for samfunnsutvikling skal legge til rette for bred mobilisering og involvering, handling og måloppnåelse. Det vil derfor være naturlig at strategisk råd gir en anbefalt prioritering av tiltak ved neste oppdatering

– Når handlingsplanen er vedtatt i fylkestinget er det viktig at vi jobber godt med eksisterende tiltak i handlingsprogrammet. Samtidig som vi allerede nå ser på  behov for oppdateringer og vurdering av nye tiltak. Sammen skal vi nå målene i Regionplan Agder 2030, avslutter fylkesdirektør Anita Henriksen.

Har du spørsmål knyttet til handlingsprogrammet kan du ta kontakt med Camilla Thomassen.