Regional struktur for samhandling i Agder

– Vi får til mer som region, og står sterkere nasjonalt når vi jobber effektivt og systematisk sammen gjennom den nye regionale samhandlingsstrukturen, sier Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

Regional samhandlingsstruktur i Agder på toppledernivå. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeRegional samhandlingsstruktur i Agder på toppledernivå

Offentlige og private aktører på Agder har lang tradisjon for forpliktende samarbeid for å nå felles mål. Sammen har vi lykkes med å etablere universitet, store infrastruktursatsinger, nye offentlige og private arbeidsplasser og andre strategiske satsinger. I NOU 2020:15 Det handler om Norge trekkes Agders regionale samhandling frem som et godt eksempel for å sammen arbeide med felles utfordringer. 

 

NOU 2020:15 Det handler om Norge

Forbedrede samhandlingsarenaer 

Fra 2019 til 2020 er felles samhandling evaluert, og det er lagt til rette for å styrke samhandlingen. Gjennom en revidert og forbedret «regional samhandlingsstruktur» skal vi sammen styrke regional gjennomføringskraft og Agders posisjon nasjonalt.  

– Målet er at vi i Agder skal få til store felles satsinger for å utvikle regionen. Det gjør vi best gjennom samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, fagområder og sektorer sier Strickert. 

I 2021 og kommende år vil toppledere, fagfolk, ansvarlige og andre ressurspersoner ta del i nettverkene for å nå felles mål. FNs bærekraftmål fungerer som en overbygning for den regionale samhandlingen. Regionplan Agder 2030, kommuneplanene til de 25 kommunene på Agder og andre planer og nasjonale strategier gir retning for arbeidet i den regionale samhandlingsstrukturen. 

 

Sissel Strickert. Bilde. - Klikk for stort bildeSissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune.

   

 

Lavere utslipp, bedre levekår og flere arbeidsplasser 

Målet er å etablere flere arbeidsplasser, bedre levekårene og lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det legges opp til en modell med tre åpne fora for samfunnsutvikling. Disse skal speile de tre gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030: 

  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
  • Klima og miljø 

Foraene skal legge til rette for bred involvering, handling og måloppnåelse. Arbeidet i foraene forankres hos toppledere i kommuner og i andre sentrale organisasjoner i Agder.

Regionplan Agder 2030 

Regionplan Agder 2030 er strategien og handlingsprogrammet er prioriteringsverktøyet. Foraene vil benyttes aktivt for å utarbeide og rullere handlingsprogrammet.

 

Regional samhandlingsstruktur på forum- og fagledernivå. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeRegional samhandlingsstruktur på forum- og fagledernivå

 

 

Samarbeid om digitalisering i kommunene

Digitalisering blir stadig viktigere for organisasjoner og enkeltpersoner. Ett digitalt Agder er opprettet for at kommunene på Agder skal samordne seg om viktige felles digitaliseringsløft, slik at innbyggere, næringsliv og andre aktører får enda bedre og mer effektive tjenester.

Velfungerende samarbeid videreføres

På Agder videreføres flere regionale nettverk med ulike aktører. Gjennom samarbeid leverer vi gode tjenester til innbyggerne. Samhandlingen mellom sykehus og kommuner videreføres gjennom etablerte samhandlingsstrukturer.

Lykkes med samhandlingsstruktur

- Vi har en helhetlig samhandlingsstruktur for ordførere, kommunedirektører, kommunalsjefer, kommunale fagfolk, eksperter, næringsliv, akademia og andre. Dette gjør at vi lettere kan kople satsinger som hører sammen og få omsatt gode ideer i handling, sier Strickert.

Dette gjør også at vi mer effektivt kan kople på felles analyse- og FoU-miljøer, og nyttiggjøre oss internasjonal kompetanse der det er relevant. Samlet sett legger vi sammen til rette for at de ulike foraene og fagnettverkene lykkes med å bidra til å nå felles utfordringer. 

Mer utfyllende informasjon gis i presentasjon som ble behandlet og gitt tilslutning til av alle kommunedirektørene i Agder i november 2020. 

Saksdokumentene fra novembermøtet i kommunedirektørkollegiet (red. anm: utgått lenke fjernet 3. mars 2023)

Regional samhandlingsstruktur med talepunkter (13.04.2021)_full versjon (PPTX, 884 kB)

Regional samhandlingsstruktur (13.04.2021)_full versjon (PDF, 781 kB)

Regional samhandlingsstruktur med talepunkter (13.04.2021)_kort versjon (PPTX, 680 kB)

Regional samhandlingsstruktur (13.04.2021)_kort versjon (PDF, 473 kB)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune

Kontakt Sissel Strickert

Sekreteriatsleder for forum for likestilling, inkludering og mangfold: Tine Mette Falck, rådgiver bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune

Kontakt Tine Mette Falck

Sekretariatsleder for forum for næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser: Geir Hammersmark, rådgiver virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune

Kontakt Geir Hammersmark

Sekretariatsleder for forum for klima og miljø: Rachel Berglund, rådgiver bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune

Kontakt Rachel Berglund

Prosjektleder Ett Digitalt Agder i Kristiansand kommune: Ann-Helen Moum 

Kontakt Ann Helen Moum, tlf 941 62 440

Seniorrådgiver i KS Agder: Christiane Marie Ødegård

Kontakt Christiane Marie Ødegård tlf 909 37 718