Setter ambisiøse klima- og miljømål for Agder fylkeskommune

Regionplan Agder 2030 har samlet regionen om en rekke mål for klima og miljø. Nå har fylkestinget vedtatt mål for fylkeskommunens egen virksomhet – Fylkestinget har vedtatt 19 mål og arbeidsrutiner. De har gitt oss en klar bestilling for hvordan fylkeskommunen selv skal demonstrere evne og vilje til å følge opp regionplanen, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. 

 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fylkestinget vedtok målene i deres møte 15.juni 2021.  

Link til politisk sak

Det er vedtatt årlig klima- og miljørapportering til fylkestinget på følgende mål for 2030. Utgangspunktet er nivået i 2020:  

 • redusere utslippene av klimagasser med 63 prosent 
 • redusere energiforbruk med 30 prosent 
 • halvere avfallsmengden og øke kildesorteringsgraden til 70 prosent 
 • øke andelen utslippsfrie maskiner og kjøretøy fra 10 prosent i 2020 til 100 prosent i 2030 
 • halvere ansattes tjenestereiser med fly og bil (sammenlignet med 2019) 
 • øke andelen som benytter sykkel, gange og kollektivt til og fra jobb fra 40 prosent (2019) til 60 prosent 
 • sykefraværet skal være maksimalt 5 prosent 
 • redusere nedbygging av natur og dyrkbar mark med 80 prosent 
 • sikre restaurering/gjenoppbygging av ødelagt natur 
 • kartlegge/følge opp kystnære økosystemer i sjø 

Fylkestinget vedtok også mål for biologisk mangfold og innkjøp som vurderes som viktige for å redusere virksomhetens belastning for det ytre miljø, og bidra til å oppfylle  Regionplan Agder 2030. 

Naturlig å sette nye, ambisiøse mål 

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune hadde egne mål før fylkessammenslåingen. Målene hadde utgangspunkt i Energiplan Agder (2009) og Regionplan Agder 2020. Nå har Agder fylkeskommune vedtatt nye mål. 

– Det er helt naturlig at vi i Agder fylkeskommune setter oss ambisiøse mål for drift av egen virksomhet. Slik viser vi hvordan fylkeskommunen vil bidra til å oppfylle Regionplan Agder 2030. Hvis samtlige 25 kommuner, næringsliv og organisasjoner på Agder tar ansvar for «sine» klima- og miljøpåvirkninger, og vi samarbeider på tvers, vil vi sammen nå regionens klima- og miljømål, sier Sundtoft. 

Systematisk klima- og miljøarbeid 

Det pågår et arbeid med å sertifisere Agder fylkeskommune i henhold til Miljøfyrtårn sin Hovedkontormodell. Her er det et krav at virksomheten har en miljøpolicy og mål for ytre miljø og helse. Det er nå vedtatt en miljøpolicy for Agder fylkeskommune. Hensikten er å gi overordnede føringer for arbeidet med klima og miljø. Den skal definere forbedringsområder (målområder) slik at det over tid kan føre til en høyere standard på miljø- og klimaarbeidet, og sikre kontinuerlig forbedring.  

– Miljøpolicyen viser hvordan verktøyene klimabudsjett og Miljøfyrtårn til sammen utgjør Agder fylkeskommunes klima- og miljøledelsessystem. De viser også hvordan organisasjonen vil jobbe systematisk med klima- og miljø gjennom året. Miljøpolicyen vil justeres i takt med utviklingen av organisasjonen, mens målene holdes fast og kan bare endres som følge av politiske vedtak. Det er en styrke for vårt arbeid med klimabudsjett og økonomiplan at det utarbeides klima- og miljømål og klimaregnskap som viser hvor innsatsen bør rettes mot, også i egen organisasjon, sier Sundtoft. 

Klima- og miljømål for Agder fylkeskommune som virksomhet 

Alle mål tar utgangspunkt i Regionplan Agder 2030 og bruker 2030 som tidshorisont. 2020 brukes som referanseår. Unntaket er transport hvor 2019 er vurdert som mer representativt fordi koronaen gjorde 2020 til et unntaksår med hensyn til reisevirksomhet.   

Målene som er vedtatt vil bli innarbeidet i økonomiplanen for 2022‒2025, i kap. 8 klimabudsjett. Klima- og miljøprestasjonene (indikatorer) målt opp mot klima- og miljømålene og klimaregnskap presenteres årlig i en egen sak til fylkestinget, og status på klimatiltakene rapporteres på som en del av tertialrapporteringen. 

Målene er som følger: 

Klima 

 • Agder fylkeskommune skal redusere utslippene av klimagasser knyttet til drift av egen virksomhet med 63 prosent fra 2020 til 2030. 
 • Vi skal jobbe systematisk for å minimere klimafotavtrykket i utbyggingsprosjekter. Vi skal vurdere klimagassutslippene i alle faser av utbyggingsprosjekter. 

Energi 

 • Agder fylkeskommune skal redusere energiforbruket med 30 prosent fra 15 000 kWh/årsverk i 2020 til 10 500 kWh/årsverk i 2030. 

Avfall 

 • Agder fylkeskommune skal redusere avfall per årsverk med 50 prosent, fra 208 kg/årsverk i 2020 til 104 kg/årsverk i 2030. 
 • Vi skal øke andelen av kildesortert avfall fra 45 prosent i 2020 til 70 prosent i 2030.

Transport    

 • Agder fylkeskommunes skal øke andelen utslippsfri maskiner - og kjøretøy fra 10 prosent i 2020 til 100 prosent i 2030. 
 • Vi skal redusere tjenestereiser (distanse) med fly og bil skal med 50 prosent, fra 2600 km/årsverk i 2019 til 1300 km/årsverk i 2030.
 • Vi skal øke andelen som benytter sykkel, gange og kollektivt til og fra jobb fra 40 prosent i 2019 til 60 prosent i 2030.

Helse 

 • Agder fylkeskommune skal være en helsefremmende arbeidsplass som arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette skal vi gjøre for å sikre de ansattes fysiske og psykiske helse.
 • Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i skal være systematisk og ha fokus på kontinuerlig forbedring. 
 • Sykefraværet skal være maksimalt 5 prosent innen 2030. 

Natur    

 • Agder fylkeskommune skal redusere nedbygging av natur med 80 prosent fra 250 dekar/år i 2020 til 50 dekar per år i 2030.
 • Vi skal redusere nedbyggingen av dyrkbar mark med 80 prosent fra 19 dekar/år i 2020 til 4 dekar/år i 2030.
 • Vi skal legge til rette for artsrike vegkanter, pollinerende innsekter og ivareta naturmangfold.  Vi skal i våre byggeprosjekt som berører vann/vassdrag ivareta kantsoner og tilrettelegge for vandring av fisk.   
 • Vi skal i våre prosjekter sikre restaurering/gjenoppbygging av ødelagt natur.
 • Vi skal i våre prosjekter følge opp/kartlegge og ivareta kystnære økosystemer i sjø

Anskaffelser 

 • Fylkeskommunen skal bruke vår innkjøpsmakt som et strategisk verktøy i klima- og miljøpolitikken. 
 • Vi skal være en pådriver for nullutslippsløsninger for transport og anleggsdrift ved å bidra til etablering av nødvendig infrastruktur og premiere utslippsfrie løsninger i våre anskaffelser. 
 • Vi skal implementere sirkulære løsninger og bærekraftige forbruk i våre virksomheter, prosjekter og drift