Stor entusiasme om samhandling i Agder

Torsdag 17. juni arrangerte Agder fylkeskommune og KS digital kick-off for den nye regionale samhandlingsstrukturen. Engasjerte innledere var alle enige om at samhandling er avgjørende for å nå våre felles mål.

– Utvikling i Agder er og må være et fellesprosjekt, innledet Bernhard Nilsen, leder for kommunedirektørutvalget.

Kick-offet samlet digitalt rundt 120 sentrale aktører fra hele Agder. Deltakere fra både offentlig og privat sektor ble enda bedre kjent med hverandre, visjonen bak satsingen på forsterket regional samhandling og medlemmene i de strategiske rådene. Engasjerte innledere la særlig vekt på betydningen av samhandling, tillit og konkret handling for å løse utfordringene og ta tak i mulighetene vi har på Agder

–  Vi stiller mye sterkere om vi jobber sammen. Det er det som skal til for å ta tak i utfordringene og vise oss frem nasjonalt og internasjonalt, sa Steffen Syvertsen, styreleder i NHO Agder og konsernsjef i Agder Energi.

Målet er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030. Dette er det bred enighet om i Regionplan Agder 2030. Planen er regionens overordnede styringsdokument.

Link til Regionplan Agder 2030.

 

Bernhard Nilsen, leder av kommunedirektørutvalget (KDU), Steffen Syvertsen, styreleder NHO Agder, Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør. Privat, Agder Energi, Agder fylkeskommune.

       

 

Viktige forum for samfunnsutvikling

De nyetablerte strategiske rådene for samfunnsutvikling skal spille en viktig rolle i den regionale samhandlingsstrukturen. Her sitter sentrale aktører fra offentlig og privat sektor med viktige roller i Agder. Strategisk råd skal være med å forme Agders utvikling nasjonalt og internasjonalt og gi en strategisk retning for arbeidet i de tre samfunnsforaene. Dette er:

  • Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
  • Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Forum for klima og miljø

Strategisk råd vil sammen med sekretariatslederne invitere til åpne fora flere ganger i året. Her inviteres alle som er interessert, har engasjement og vil noe til å melde seg på. 

–  Alle må se de samme utfordringene, men også mulighetene. Vi har en retning og et felles mål for hvor Agder skal være i 2030. Nå legger vi til rette for at alle skal bidra. Den største fallgruven er at vi ikke er tro mot det vi legger opp til. Gode sekretariater er avgjørende for å få det til. Er det noe, ta kontakt med sekretariatene, sa fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Viktig at dette fører til konkret handling

Ungdommen er representert i samhandlingsstrukturen. Fylkesvaraordfører i Ungdommens fylkesutvalg, Frida Falkum, er rådsmedlem i strategisk råd for levekår, likestilling, inkludering og mangfold. Hun er opptatt av at arbeidet fører til konkret handling.

–  Vi må handle, ikke bare snakke om problemene, men komme med løsninger. Det er viktig at ungdommen blir synlige i samhandlingsstrukturen og blir sett og hørt, sa Falkum. 

Hvor er vi når 2022 starter?

  • Vi har gjennomført et systematisk arbeid og gjennomført tre vellykkede forumer
  • Mandatene til de tre samfunnsforaene er utarbeidet og er gode verktøy for videre arbeid
  • Arbeidet vårt er knyttet til andre viktige prosesser i regionen og nasjonalt
  • Vi nyttiggjør oss av ressursene som ligger i de fire regionene på Agder og regionene opplever det samlende arbeidet som godt

Hvis du har spørsmål om den regionale samhandlingsstrukturen ta gjerne kontakt med sekretariatslederne:

Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
Geir Hammersmark
geir.hammersmark@agderfk.no

Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold
Tine Mette Falck 
tine.mette.falck@agderfk.no

Forum for klima og miljø
Rachel Berglund 
rachel.berglund@agderfk.no