Vedtak fra fylkestinget 15. og 16. juni

Fylkestinget har i sitt møte 15. og 16 juni, behandlet en rekke saker, orienteringer og spørsmål/interpellasjoner. I tillegg ble det holdt flere orienteringer som sammen med selve møtet, kan sees i opptak på https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter

For full oversikt over saker og vedtak vises det til protokollen, som sammen med komplett saksliste er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender - hvor også protokoll legges ut i etterkant.  
Her følger vedtak/informasjon om tre av sakene:

Mål for helse, miljø og klima i Agder fylkeskommune
Regionplan Agder 2030 har samlet regionen om en rekke mål for klima og miljø. Nå har fylkestinget vedtatt mål for fylkeskommunens egen virksomhet – Fylkestinget har vedtatt 19 mål og arbeidsrutiner. De har gitt oss en klar bestilling for hvordan fylkeskommunen selv skal demonstrere evne og vilje til å følge opp regionplanen, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.
Les egen sak om dette, her.

Havvind - muligheter for Agder
Vedtak legger vekt på langsiktig og bærekraftig utvikling av havvindnæringen i Norge.
Fylkestinget vedtok følgende:
1. Aktivitetene fra norsk havvind skal alltid skje på en mest mulig bærekraftig måte.
2. Forvaltningen av de norske havvindressursene skal ivareta langsiktige nasjonale natur-, miljø-, nærings- og energiinteresser.
3. Forvaltningen av de nasjonale havvindressursene må ta hensyn til andre næringer, som fiskeri og sjøfart, som skjer i de samme områdene.
4. Norge må utforme en nasjonal av plan for utvikling av norsk leverandørindustri. Herunder egne satsinger innenfor innovasjon og forskning.
5. Beredskap, drift og vedlikehold av havvindparker i Norge skal som hovedregel skje fra norske baser/havner.
6. Transport av fornybar kraft fra havvindparker i Norge skal være tilknyttet det nasjonale kraftsystemet.
7. Ved tildeling av konsesjoner for havvind i Norge skal følgende tillegges vekt:
a. Det er viktig at konsesjonstildelingen skjer slik at det stimuleres til konkurranse og mangfold og at det dermed blir etablert et bredt aktørbilde for havvind i Norge.
b. Selskaper som ønsker å satse på FoU, innovasjon, industri- og leverandørutvikling bør prioriteres ved tildelinger.
c. Det bør tildeles egne områder og etableres egne rammevilkår for utbygging av flytende havvind i Norge.
8. Det bør videreføres en bred regional satsing for næringslivet på Agder innenfor hele verdikjeden for havvind.
9. Fylkestinget ønsker jevnlige oppdateringer om forskning og kunnskapsutvikling på havvindområdet.


Forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i Agderskolen
Fylkestinget vedtok følgende:
Arbeidsgruppas vurderinger med anbefalinger til videre forebyggende arbeid med psykisk helse og mobbing tas til orientering. Det gjøres mye bra innen forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i Agderskolen, dette skal videreføres og i tillegg styrkes gjennom følgende vedtak:
1. Arbeidsgruppas vurderinger og anbefalinger, presentert i vedlegg 1, og oppvekstombudets anbefalinger i årsrapport 2020, vedlegg 6, anbefales som ramme for videre arbeid innen forebyggende arbeid med psykisk helse og mobbing. Fylkesadministrasjonen koordinerer arbeidet og vurderer prioriteringer i forhold til forslagene som foreligger.
2. Framdriftsplan, status og prioriteringer for videre arbeid legges fram for fylkestinget i februar/april 2022.
3. Økonomi Mange av tiltakene for videre arbeid er knyttet til kvalitetsutvikling av eksisterende arbeid på enhetene og kan utvikles innenfor eksisterende rammer. Tiltak som betinger økt økonomisk ramm    vurderes i arbeidet med økonomiplan 2022- 2025.

 

Oversikt over alle saker som ble behandlet:

30/21 Innbyggerforslag - tilbringertjenesten i Kvinesdal
31/21 Godkjenning av protokoll fra møte 20.-21.04.2021
32/21 Rapport for 1. tertial 2021
33/21 Mål for helse, miljø og klima i Agder fylkeskommune
34/21 Nytt fylkeshus i Agder
35/21 Etablering av NAV-ombud i Agder fylkeskommune 
36/21 Skolebruksplan Agder
37/21 Fremtidig organisering og finansiering av tiltak for unge utenfor skole og arbeid
38/21 Regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram 2021-2024
39/21 Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024
40/21 Høring - bompengefinansiering av byvekstavtalen
41/21 E39 Kristiansand vest - Mandal by. Omklassifisering.
42/21 Veglyspolitikk i Agder
43/21 Vurdering av tunnelalternativer på Fv 42 i Sirdal
44/21 Havvind - muligheter for Agder
45/21 Forbedring og effektivisering av Agder fylkeskommunes tilskuddsprosess og forvaltning av fylkeskommunale tilskuddsmidler
46/21 Forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i Agderskolen
47/21 Forslag til nytt navn for brukerpanelet
48/21 Vedtak, Årsmelding rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2020
49/21 Godkjenning endring av selskapsavtale - Sørlandsbadet IKS
50/21 Godkjenning av ny selskapsavtale for Nye Vigo IKS 
51/21 Årsmelding 2020 for Forskningsmobilisering Agder
52/21 Agder kollektivtrafikk AS - Årsrapport 2020

Orienteringssaker
5/21
Orientering om prosjekt Kompetansepilot Agder - mobilisering til kompetanseutvikling hos distriktsnæringslivet
6/21 Orientering om kritisk forfall på fylkesvegnettet 220

Spørsmål/interpellasjonerSpørsmålene og svarene ligger under pressemeldinger på agderfk.no, her.
10/21 Interpellasjon fra Kai Steffen Østensen - 10 år etter terroren 22. juli
11/21 Interpellasjon fra Mirell Høyer-Berntsen - Når et selvmordsforsøk ikke er nok
12/21 Interpellasjon fra Morten Ekeland - Handle lokalt. Tenke globalt
13/21 Interpellasjon fra Janne Nystøl - Moderne slaveri og menneskehandel

Spørsmål om sakene kan rettes til:
Fylkesordfører, Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no
Fylkekommunedirektør, Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no

Til toppen